• 3794815mmmmmmmmmmm[1]
  • 3794997125_dac81d1d80_m
  • 3794997125_dac81d1d80_m

ЗА ФИРМАТА

 

СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е фирма КОНСУЛТАНТ, притежаваща Лиценз №ЛК– 000082/25.06.2004г., издаден от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. УДЪЛЖЕН С РЕШЕНИЕ НА Министъра на Региналното развитие и благоустройството до 25.06.2014 г.

 

Въз основа на този лиценз “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД има право:

1. Да извършва оценяване на инвестиционни проекти. За тази цел в акционерното дружество работят на трудови и граждански договори 33 специалисти по следните специалности:

– архитектура и урбанизъм
– конструктивна-промишлено и гражданско строителство
– технологична-в областа на производствените процеси
– електроинсталации-на сгради и съоръжения
– отопление, вентилация, климатизация-на сгради
– водоснабдяване и канализация-на сгради и съоръжения
– хидро-мелиоративно строителство, хидро-техническо строителтво и хидро-енергийно строителство
– пътно строителство, транспортно строителство
– железопътно строителство
– телекомуникации
– пожарна и авариина безопасност на сгради и съоръжения, съгл. противопожарните
стоително-технически норми
– санитарна хигиена-санитарно-хигиенни изисквания към строежите
– геодезия, вертикална планировка, ландшафт
– геоложки проучвания
– юрист в областта на строителството

Тези специалисти, след подробен преглед на инвестиционният проект, изготвят КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценяване съответствието на инвестиционните проекти, който заедно с подпечатаната от КОНСУЛТАНТА, графична и текстова част на проекта се внася директно за ОДОБРЯВАНЕ в съответната ОДОБРЯВАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩИНА, УАГ и др., с цел получаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. Срокът за издаване на РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ по така описаният начин е 7 ДНИ, съгласно чл.144,ал.3, т.1 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. По такъв начин КЛИЕНТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ си спестява време и финансови средства, тъй като не съгласува предварително проекта в ХИГИЕННО ЕПИДЕМИЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ, ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНО САНИТАРЕН КОНТРОЛ, ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ И ДР. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ОРГАНИ. КЛИЕНТА ще спести и следващи 30 ДНИ, тъй като ОДОБРЯВАЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, съгласно чл.142,ал.3,т.2 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, издава РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ в срок от 30 ДНИ.


 2. Да упражнява строителен надзор по време на строителството. Като дружество лицензирано, като КОНСУЛТАНТ, чрез своите специалисти-надзорници следи и отговаря за:

– законосъобразно започване на строежа
– пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството
– изпълнение на строежа, съгласно одобрените проекти
– спазване на условията за безопасност на труда
– недопускане на увреждане на трети лица и имоти
– достъпност на строежа от лица с увреждания
– енергийна ефективност на строежа
– изготвяне на ОКОНЧАТЕЛНИЯТ ДОКЛАД, на основание на който се установява годноста на строежа за въвеждане в експлоатация.

На основание на ОКОНЧАТЕЛНИЯТ ДОКЛАД придружен с всички необходими строителни книжа и документи, оформени от Консултанта, ОДОБРЯВАЩАТА ИНСТАНЦИЯ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ издава РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ.


  3. Да изпълнява предпроектни проучвания, организира проектантският процес и координира строителни-ят процес до въвеждане на строежа в експлоатация, включващо:

 –          изготвяне на инвестиционният проект по всичките му части;

–          съгласуване с одобряващите органи;

–          оформяне на необходимата документация за получаване на Разрешение за строеж.


  4. Да изготвя Технически паспорт на нови и съществуващи сгради

  – Технически паспорт за издаване на Разрешение за строеж, съгл. чл.5, ал.2 на Наредба №2 на МРРБ, въз основа на обследване на съществуващи сгради

 – Изготвяне на Технически паспорт за въвеждане в експлоатация на строежи, изготвен съгл. Наредба №5 на МРРБ


 5. Акционерното дружество има сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”


 Изпълнителен директор: инж. Стефан Попов 


This Post Has 1 Comment

  1. Eve says:

    I’m making many different Christmas cards this year. I am much more motivated when I’m creating and not magorp-sducins. I am using a lot of the card challenge blogs for my inspiration and entering my various cards in the challenges. Webster’s pages has wonderful products, thanks so much for the chance to win

Leave A Reply