Упражняване на строителен надзор /част 2/

stroitelen nadzor sgradaОсновните функции и отговорности на консултанта – Строителен надзор са залегнали в чл. 168 от ЗУТ, а именно:

1. законосъобразно започване на строежа;

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

4. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г.) спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

6. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценка годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

7. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

8. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценката за енергийна ефективност.

 С други дейности по организацията на  строителния надзор ще Ви запознаем  в част III-та от поредицата за упражняването на строителен надзор и консултантски услуги.