Техническо оборудване

 

ОПИСАНИЕ НА ТEХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ  И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

.

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД притежава:

–     офис с 3 работни помещения; всички помещения са оборудвани с компютри, свързани в мрежа;

–     24 часова интернет връзка – e-mail: sinkoeng@abv.bg; office@nadzor-sinkoeng.com

–    стационарни телефони, мобилни телефони; факс;

–   фирмата разполага с технически секретар и отдел счетоводство;

–   дружеството притежава съвременни измервателни уреди и инструменти, необходими за осъществяване на контрола върху изпълняваните количества строително-монтажни работи на обектите;

 –  транспортът до строежите се осъществява с леки автомобили.