ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ТEХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ  И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД притежава:

–         офис с 6 работни помещения; всички помещения са оборудвани с компютри, свързани в мрежа;

–         24 часова интернет връзка – e-mail: sinkoeng@abv.bg

–         стационарни телефони, мобилни телефони; факс;

–         фирмата разполага с технически секретар и отдел счетоводство;

–         дружеството притежава съвременни измервателни уреди и инструменти, необходими за осъществяване на контрола върху изпълняваните количества строително-монтажни работи на обектите;

–         транспортът до строежите се осъществява с леки автомобили.