Технически паспорти съгласно Закона за устройство на територията

СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извърши обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти на територията на гр. Добрич.

През 2014 година беше спечелен конкурс за изпълнение на консултантска услуга от Синко Инженеринг АД с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.

Поръчката касае изготвяне на технически паспорти, съгласно чл.176а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ на сгради публична общинска собственост на територията на Община град Добрич, както следва:

Детска градина №12

Детска градина №18

Детска градина №25

Детска градина №32

ОУ „Христо Ботев”

ОУ „Йордан Йовков”

ОУ „Стефан Караджа”

СОУ „Дора Габе”

СОУ „Любен Каравелов”

ПМГ „Иван Вазов”

▪ ЕГ „Гео Милев”

След направен обстоен оглед на сградите, беше изготвен доклад за тяхното състояние и мерки, които следва да се предприемат, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 “За техническите паспорти на строежите” Бяха изготвени Технически паспорти, които удостоверяват състоянието на строежите, както и необходимите мерки за тяхната безопасна експлоатация.

Следва да се вземе предвид, че обследването на сгради, за изготвяне на Технически паспорти не е формално. В много градове на стария континент се реставрират сгради, които са изградени 17 век, дори по- рано. За тяхната безопасна експлоатация е необходим прецизен, най- вече инженерен, анализ. Изготвянето на  Технически паспорти не следва да се разбира, като спазване на нормативна уредба, а като желание на собственика на сградата, била тя частна, общинска или държавна,  да я ЗАПАЗИ ЖИВА И ГОДНА ЗА ОБИТАВАНЕ.

Договора с Предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г., беше изпълнен качествено и в срок, което ни дава основание и оптимизъм, че  Синко Инженеринг АД, ще изпълни качествено консултански услуги от същото естество.