Технически паспорт в 5 стъпки

Техническият паспорт е документ, с който българските граждани, задължително трябва да разполагат за притежаваните от тях жилищни сгради. Според Наредба 5 всеки строителен обект трябва да притежава на хартия описание на техническите си характеристики – инструкции за експлоатация, ремонт, поддръжка, обследване, както и височина, обем и т.н.
Данните необходими за направата на технически паспорт на строеж са екзекутивна документация на сградата, ако няма налична, удостоверение от кадастъра, документ за нанесени промени и ремонтни дейности след разрешението за ползване, както и такива на притежателя на жилищната сграда, нотариален акт и актуална скица, сертификати за контрол за електроконтролни измервания – мълниезащита и импеданс на сградата, издадени от акредитиран орган, фактури от последните 3 години за студена и топла вода, ТЕЦ, електро потребление, газоснабдяване, ако ще се прави обследване съгласно Закона за Енергийната Ефективност.
Има няколко стъпки за изготвянето на технически паспорти на съществуващи сгради:
Съществува малка разлика при жилищните сгради с един и с няколко собственици. В първия случай, разходът за технически паспорт и енергийното обследване трябва да се бюджетира. Във втория, при промишлени и производителни сгради, е необходимо да се проведе събрание, с което да се определи кой извърши консултантската услуга Обикновено се събират минимум три офери, но не винаги се избира тази с най-ниска цена.
Когато се избере фирма, която да извърши дейността, се сключва договор с юридическите или физическите лица, съгласно Наредба 5.
Всеки наемател или собственик на жилищна сграда трябва да осигури безпроблемен достъп до дома си за оглед от съответните специалисти. Бъдещият технически паспорт се изготвя въз основа на получената оценка и обследването.
Всеки технически паспорт на жилищна сграда се регистрира в съотвеното населено място, след като се подаде необходимото заявление и се внесе таксата, определена от съответните органи.
Накрая, компетентните специалисти записват резултата от огледа и евентуална нужда от ремонтни дейности, основно обновяване или реконструкция, които трябва да се извършат в рамкита на определен срок.
Приетата Наредба 5 разделя жилищните сгради на различни категории, определяйки съответните срокове за съставянето на технически паспорт за всяка от тях. Това е още едно условие, с което трябва да бъдете подготвени и с което да се съобразите.