Технически паспорт на съществуващ строеж

 

tehnicheski pasport“СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, като Консултант, с Лиценз №000082/25.06.2004г. от МРРБ изготвя Технически паспорти на съществуващи строежи. Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 – 4 ЗУТ, а именно: Консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2.

Обследването започва с подписване на Договор за възлагане между собственика и Консултанта.

Обследването завършва с приемане на Доклад от Възложителя и съставяне на Техническия паспорт.

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа. Извършва се обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ. Обследване на съществуващ строеж, може да се извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните органи.

Обследването на съществуващ строеж включва:

1. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;

2. Установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт. Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

а)събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;

б) екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;

в) оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);

г) извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.).

3. Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; Действителните технически характеристики на строежа се документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото предназначение.

4. Разработване на мерки;

5. Съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа. След изготвянето на доклада се съставя Технически паспорт.