Posts Tagged "чл.168"

Упражняване на строителен надзор /част 2/

Основните функции и отговорности на консултанта – Строителен надзор са залегнали в чл. 168 от ЗУТ, а именно: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; 4. (изм. – ДВ, бр. 65 от…Още по темата →