Posts Tagged "технически паспорт"

Технически паспорт – какво представлява този документ

Технически паспорт представлява документ, в който са вписани експлоатанционните и техническите характеристики на даден съществуващ строителен обект. В него са отразени всички ремонтни дейности и монтажни работи по съответната жилищна сграда. Всеки технически паспорт на строеж започва със индивидуален регистрационен номер. За отделните сгради и индивидуалните обекти в тях, в случай че е налице одобрена кадастрална карта, регистрационният номер съвпада…Още по темата →

Техническите паспорти на сгради – процедура

Какво най-общо трябва да знаете за процедурата по издаване на техническите паспорти на сгради Като вече европейска държава, България стана една от страните, чиито собственици на жилищни сгради са длъжни да извадят технически паспорт на обектите. Строежите без такива документи ще загубят правото да бъдат отдавани под наем или продавани. Информацията, записана в този документ е свързана с експлоатационните характеристики…Още по темата →

Технически паспорти съгласно Закона за устройство на територията

СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извърши обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти на територията на гр. Добрич. През 2014 година беше спечелен конкурс за изпълнение на консултантска услуга от Синко Инженеринг АД с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова…Още по темата →

Технически паспорт на съществуващ строеж

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, като Консултант, с Лиценз №000082/25.06.2004г. от МРРБ изготвя Технически паспорти на съществуващи строежи. Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 – 4 ЗУТ, а именно: Консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2. Обследването започва с подписване на Договор за възлагане…Още по темата →

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

  “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни Строителен надзор по време на строителство и изготвяне на Tехнически паспорт  на   Строеж:  Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване, Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене” Възложител:  СО, район „Кремиковци   Описание на изпълнения строеж :    Строежът е IV- та категория, съгласно чл. 8, ал.2 на  Наредба №…Още по темата →