Posts Tagged "обществена поръчка"

Резултати от обществена поръчка за строителен надзор – Община Лом

На 20.12. 2010г. излезе Решението на Възложителя на основание чл.73, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)” Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане…Още по темата →

Резултати от конкурс за обществена поръчка

Излязоха резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги по чл.166, ал.1 от  Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ във връзка с реализацията на проект:                  Позиция №1:  “Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.; Позиция №2: “Проектиране и строителство на сграда и…Още по темата →