Posts Tagged "ЗУТ"

Технически паспорти съгласно Закона за устройство на територията

СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извърши обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти на територията на гр. Добрич. През 2014 година беше спечелен конкурс за изпълнение на консултантска услуга от Синко Инженеринг АД с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова…Още по темата →

Сроковете за съставяне на Технически паспорти

Сроковете за съставяне на Технически паспорти на съществуващи строежи са както следва: І Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г. ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, които не са държавна или общинска собственост: 1. Техническите паспорти на съществуващи строежи от първа категория – до 31 декември 2008 г.;…Още по темата →

Упражняване на строителен надзор /част 2/

Основните функции и отговорности на консултанта – Строителен надзор са залегнали в чл. 168 от ЗУТ, а именно: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; 4. (изм. – ДВ, бр. 65 от…Още по темата →

Предоставяне на консултански услуги по проект – депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра

Предоставяне на консултански услуги по проект – депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра

Община Враца определи “Агроводинвест”ЕАД, гр. София, с подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на консултантски услуги по чл.166, ал.1 от  Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ във връзка с реализацията на проект:  Позиция №1:  “Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.; Позиция №2: “Проектиране…Още по темата →