Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

Строителен надзор на строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- кв. Калкас, кв. В. Левски

 

Фирмата за строителен надзор и консултантски услуги “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД извършват строителния надзор, строеж: “Реконструкция канализацията на гр. Перник”- канализационна мрежа кв. Калкас, кв. В. Левски. Изграждане на гл. Колектор I.

Строежа е финансиран от ОПОС.

Дефакто в кв. Калкас и кв. Васил Левски  канализационна система липсва. Дълги години населението е изграждало временни тръбопроводи от бетонови и PVC тръби, които са заустени в съществуващите водни площи и дерета.

Изграждането на канализацията е сложно  поради остарелия водопровод който често аварира и наличието на големи масиви от магмени скали с различна плътност.

Почти навсякъде водопровода е изграден от етернитови тръби. Те често аварират, което води до постоянни прекъсвания на строителния процес. Въпреки това строителя полага всички усилия за минимални неудобства на живущите в квартала. Правят се байпасни връзки, на някои места той е подменен изцяло.

Предстои изграждането на Главен колектор I , който ще спомогне за  решаване на  проблемите на с. Драгичево и с. Кладница  с отпадните води.

В Строителния надзор участват технически правоспособни лица по всички части.

Основното предназначение на строежа е изграждането на битова канализационна мрежа на кварталите „Калкас” и „Васил Левски”, която да обезпечи нормалното отвеждане на отпадните води до съществуващата канализация на гр. Перник

Общата дължина на положените канализационни колектори и профили  е 22 563  м.л.

Изпълнени са общо 671 броя ревизионни шахти.

Всички сградни отклонения са с обща дължина 4 336,10 м.л.

Специалистите строителен надзор по отделните части са както следва:

  • Строителен надзор по Част ВК
  • Строителен надзор по част ХТС
  • Строителен надзор по част Пътна
  • Строителен надзор по част ГФК
  • Строителен надзор по част Инж.геология
  • Строителен надзор по част ПБЗ