Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

Строителен надзор на спортна зала, район Кремиковци

 

“СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни Строителен надзор по време на строителство и изготвяне на Tехнически паспорт  на   Строеж:  Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване,

Местонахождение:   УПИ „Училище”, кв.6, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене”

Възложител:  СО, район „Кремиковци

  Описание на изпълнения строеж :   

Строежът е IV- та категория, съгласно чл. 8, ал.2 на  Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ.

 1. Част Архитектурна 

Спортната зала е изградена съгласно Визата за проучване и проектиране в училищния двор. Спазени са градоустройствените показатели.

● На кота  +0.00м.. е разположена  спортната зала, включваща:

– салон за игри , за хандбал, баскетбол, волейбол, трибуни с 200 места за зрители

– съблекални с прилежащи душове и тоалетни, съответно за мъже и жени, имащи директна връзка със салона.

–  санитарен възел за хора с увреждания

–  санитарен възел за мъже и жени

– четири магазина, всеки със складово помещение, имащи директен вход от прилежащата улица

– лекарски кабинет

– склад

– обслужващи коридор

– вътрешна стълба водеща до горното ниво на кота +4.20м.

● На кота  +4.20м. са разположени   следните помещения:

–         зала за тенис на маса(айкидо)

–         фитнес зали

–         помещение за учители

–         санитарен възел за мъже и жени

Специалистите строителен надзор по част архитектурна констатираха, че са спазени следните нормативни актове и Наредби:

Светлата височина на първи етаж – магазини и лекарски кабинет отговаря на чл.72, ал.4 от Наредба №7 на МРРБ.

Спазени са чл.35, ал.3, чл.36, ал.1 и чл.44, т.1 на Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии-ДВ , бр.106/2003 г.

– Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ – Д.В. бр.3/13.01.2004 г.

– Наредба №2 за ПСТН на МВР – Д.В. бр. №58/87г., изм. и доп. – Д.В. бр.33/94г.

– ЗУТ – Д.В. бр.65/22.07.2003 г. и последвалите изменения

– Наредба №7.за топлосъхранение и икономия на енергия на сгради на МРРБ – ДВ бр.5/14.01.2005 г.

-Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти – Д.В. бр.93/2000 г., изм. и доп. Д.В. бр.75/2001 г.,

-Наредба№6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии-ДВ , бр. №106/2003 г.

Въз основа на горните констатации се изготви Окончателен доклад и консултанта на фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД за строителния надзор по част архитектурна счете че строежът може да бъде въведен в експлоатация.

 2. част Конструктивна

Обекта представлява спортна зала с размери 27/57м.

Конструкцията на сградата е смесена, фундаментите са монолитно изпълнени, а колоните и покривната конструкция е от сглобяеми елементи. Главните греди и столиците са изпълнени от предварително напрегнат стоманобетон.

Ограждащите елементи са изпълнена от „сандвич” панели.

Осветлението е решено чрез изграждане на окачена стъклена фасада. Климатизацията на сградата е с изцяло съвременни средства, като отоплението ще се осъществява от климатична система от инверторен тип.

Въз основа на горните констатации се изготви Окончателен доклад и специалистите на фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД за строителен надзор по част конструктивна, електро, ОВиК счетоха, че обектът може да бъде въведен в експлоатация.

Строителния надзор на Спортна зала, външни ВиК връзки и Ел. Захранване беше завършен успешно от “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД с подписването на Констативен акт15 за установяване на годността за приемане на строежа и съставяне на Окончателен доклад.