Упражняване на строителен надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Упражняване на строителен  надзор на Общински парк, гр. Драгоман

Още един обект, по който се извърши строителен надзор от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД беше по  Договор за извършване на консултантска услуга за упражняване на строителен надзор, Инвеститорски контрол и функции на „Координатор по безопасност и здраве” за обект: Реконструкция и модернизация на Общински парк, гр Драгоман, в кв.30, УПИ II – „ЗА ПАРК” по плана на гр. Драгоман.

Състоянието на парка в  град Драгоман преди реконструкцията беше лошо. Алеите липсваха, половината от парка беше заблатен от преминаващата  през него градска канализация.

Реконструкцията и модернизацията на общински парк, град Драгоман третира реконструкцията на съществуващия вече парк. В градоустройствено отношение е спазен  плана на гр. Драгоман – за „парк”, кв. 30 УПИ І. Изпълнения строеж  е IІІ – та категория

“СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД упражни строителния надзор, като реконструкцията на парка обхвана част Архитектурана, третираща алейните мрежи-главни и второстепенни, спортни игрища, детски площадки и детски съоръжения, част Озеленяване, в която се предвидиха мерки за обновяване на парка – нова композиция на растителността и нейния видов състав, част Електро, в която съобразно архитектурния проект се предвидиха градинско  парково осветление, част ВиК – третира отводняването на спортните игрища чрез дренажи, част Геодезия, в която  се предвидиха нова вертикална планировка съгласно архитектурния проект.

 Част Архитектурна

Елементите на съществуващия преди реконструкцията парк както и основното озеленяване са използвани като гръбнак за изграждане на новите съоръжения.

Главната алейна мрежа е изпълнена от настилка от каучуков гранулат. През 4 метра напречно са положени настилки тип „павета” . Алеите са ограничени с бетонови бордюри. Второстепенните алеи са изпълнени с горен слой – валиран натрошен чакъл. Изградени са две игрища – комбинирано игрище за волейбол и тенис и игрище за баскетбол, което може да се трансформира в игрище за футбол на малки вратички. Настилките на игрищата са изпълнени от плочи с рециклиран каучоков гранулат и MDI полиуретан със специална система от сферични канали за отводняване. Изградни са пет детски площадки, най голямата от които е настлана с плочи от гумен гранулат. В тази площадка е монтирано съоръжение за игра на деца, включващо кули със системи от мостове, тунели, рампи.

За децата от 1 до 3 годишна възраст е изградена детска пощадка настлана с плочи от гумен гранулат. Със същата настилка са настлани и другите две площадки за деца съответно от 3 до 5 и от 3 до 11 години. На самостоятелна площадка е изградено съоръжение тип ”кораб”. Настилката около кораба е с дебелина 110 мм. – плочи от каучуков гранулат със система от сферични канали за отводняване.

Изградена е ниска декоративна ограда

 част Озеленяване

Изпълнена е композицията на разтителността и дендрологичния състав. Що се касае до съществуващата растителност с обособените широколистни и иглолистни групи дървета, те са почистени от сухите клони. Съществуващите храстови насъждения са подрязани и филирани.

 “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД – строителен надзор