Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

Строителен надзор и Разрешение за ползване на обект в гр. Перник

 

“СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД като подизпълнител и “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, извършиха независим строителен надзор по всички части, координация на строителния процес, изготвяне на Технически паспорт, при извършване на строителство на  обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. “КАЛКАС” И КВ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с Възложител Община Перник.

Дейностите, които извърши Номинирания подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД бяха:

(1) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве;

(2) Извършване на строителен надзор на 45 % (четиридесет и пет процента) от предвидените строително монтажни  работи, уточнени в договора между Възложителя и избрания Изпълнител за извършване на строителство ;

 (3)Изготвяне на   „Окончателен доклад” и  „Технически паспорт”  съгласно чл. 168, ал. 6 и чл. 176  от ЗУТ.

На 08.02.2011г., беше издадено Разрешение за ползване на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГР. ПЕРНИК – КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КВ.”КАЛКАС’’ И КВ.’’ВАСИЛ ЛЕВСКИ’’, находящ се в гр. Перник, кв. “Калкас” и кв. “Васил Левски”.

Разрешението за ползване, беше издадено на основание чл.222, ал.1, т.8  и чл.177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 17, ал.1, т.1 от Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, Искане придружено от Окончателен доклад  на “АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, упражняващо строителен надзор и “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, упражняващо строителен надзор и Протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия.