Строителен надзор и консултантски услуги на “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД

Във връзка с упражняването на строителен надзор и консултантска дейност, в този материал ще запознаем всички бъдещи и настоящи клиенти на фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГАД  с нейната политика.

Фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГАД,  обхваща дейностите по предоставяне на следните услугите:

–  Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор;

–  Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти; 

–  Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Нейните основни насоки са:

–  Индивидуален подход към всеки Клиент – всестранен анализ на потребностите на всеки Клиент с цел по-пълно удовлетворяване на неговите потребности и интереси;

–  Бързо, своевременно и качествено изготвяне на актовете и документацията по строителния надзор;

–  Устойчиви контакти с проектантите и изпълнителите на инвестиционните обекти;

–   Максимална близост до обекта – непрекъснат и своевременен контрол (строителен надзор) на всеки етап от изграждането на обекта;

–  Създаване на безопасни условия за труд в контролираните обекти;

 СИНКО ИНЖЕНЕРИНГАД поема пред своите клиенти ангажимент:

 –  Да не допусне нито един изгубен ден или забавяне на изграждането и пускането на обекта в експлоатация по вина на фирмата;

–   Да привлича за извършването на дейностите по строителен надзор опитни и висококвалифицирани експерти и специалисти, сертифицирани в областта на проектирането и строителството на всякакви по сложност обекти;

–  Да осигурява и поддържа репутация на компетентен и надежден партньор;

–  Чрез строителния надзор, да предотвратява загуби на Клиента поради лошо изпълнение от страна на или вложени некачествени материали от изпълнителите и доставчиците.