Сроковете за съставяне на Технически паспорти

Сроковете за съставяне на Технически паспорти на съществуващи строежи са както следва:

І Техническите паспорти на съществуващи строежидържавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г.

ІІ. Техническите паспорти на съществуващи строежи, които не са държавна или общинска собственост:

1. Техническите паспорти на съществуващи строежи от първа категория – до 31 декември 2008 г.;

2. Техническите паспорти на съществуващи строежи от втора категория – до 31 декември 2010 г.;

3. Техническите паспорти на съществуващи строежи от трета категория – до 31 декември 2012 г.;

4. Техническите паспорти на съществуващи строежи от четвърта категория – до 31 декември 2014 г.;

5. Техническите паспорти на съществуващи строежи от пета категория – до 31 декември 2016 г.

Сроковете по т. 1 и 2 се отнасят за сградите и съоръженията с основно производствено или технологично предназначение, когато то е определено с нормативен акт. Техническите паспорти на сгради и съоръжения със спомагателно, второстепенно или обслужващо предназначение се съставят в сроковете за съответните категории строежи.

“Съществуващ строеж” е:

1. Строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

2.Строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му;

3. Незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на чл. 153, ал. 2 ЗУТ.