„ЗА“ И „ПРОТИВ“ САНИРАНЕТО НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ИЛИ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СРАВНЯВА С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ!?

Здравейте, след близо половингодишна полемика относно целесъобразността и ефективността на „Националната програма за Енергийна ефективност“, като хора, които сме заинтересувани, решихме да изразим и нашето становище. За да се направи ясна преценка относно правилното изразходване на каквито  и да е било средства, следва да се вземат в предвид фактори като рентабилност и целесъобразност. Като добавим и  това, че финансирането е публично, може да се обоснове и с  социална необходимост и екологично подобрение на средата.

 Имайки предвид горното, ако в достатъчна степен докажем положителното влияние  на горните четири фактора би следвало да се приеме, че инвестицията или програмата следва да се направи. Повишаването на енергийната ефективност, но на сградите които се използват, се доказва с обследването за ЕЕ и изготвянето на  доклад. То е минимум 30%, намаляването на парниковите газове е в същия порядък. Винаги такъв вид инвестиция в тази част ще бъде ефективна. Следва да се спомене в тази връзка и факта, че вече 10 години се извършват ЕСКО услуги (риска се поема от инвеститора и инвестицията се изплаща от реализираните спестявания, услуги с гарантиран резултат), което само по себе си е гаранция за „profit”. В този случай обаче се отчита само един от четирите фактора. И освен това такъв вид финансиране се извършва за сгради, които задължително поддържат нормативно изискуемата температура (училища, детски градини, болници), което обаче не означава, че в жилищните сгради хората следва да живеят на ниски температури с всички произтичащи от това последствия.

Не е сериозно да се говори, че това финансиране следва да се осигури от кохезионната политика на Европейския съюз. Имайки в предвид, че същата силно ще се ограничи след 2020 г. , ние трябва да се научим, че за доста неща вече ще е необходимо да ги финансираме пълно или частично сами с публични средства.