Резултати от обществена поръчка за строителен надзор – Община Лом

detska gradina

ЦДГ №7 „Калинка”, гр. Лом

На 20.12. 2010г. излезе Решението на Възложителя на основание чл.73, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)”

Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона гр. Лом – реконструкция на Парк „Дунав” и рехабилитация на подходите към него, в изпълнение на проект „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161po001/1.4-02/2008/005;

 Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161РО001/1.1-01/2007/070;

 Комисията, назначена със Заповед №555 от 15.11.2010г. на Кмета на община Лом за разглеждането, оценяването и класирането на офертите реши:

 По обособена позиция 2 на първо място комисията класира “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”– “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД.

“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Източник снимка: http://adm.lom.bg/news.html