Резултати от конкурс за обществена поръчка

depo vraca

Излязоха резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Предоставянето на консултантски услуги по чл.166, ал.1 от  Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ във връзка с реализацията на проект:                  Позиция 1:  Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.;

Позиция 2: “Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.

С Решение 2039/24.08.2010г. подписано от  кмета на Община Враца, д-р Костадин Шахов се обявиха следните резултати:

1. Класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

За Позиция 1 Първо място:

“Агроводинвест”ЕАД, гр. София, бул. Цар Борис III №136, представлявано от Слави Ангелов Божинов, с номиниран подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София, бул. Цар Борис III №281, представлявано от Стефан Руменов Попов

За позиция 2 Първо място:

“Агроводинвест”ЕАД, гр. София, бул. Цар Борис III №136, представлявано от Слави Ангелов Божинов, с номиниран подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София, бул. Цар Борис III №281, представлявано от Стефан Руменов Попов.

Община Враца определи за изпълнител на обществената поръчка: “Агроводинвест”ЕАД, гр. София, с номиниран подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София.

Снимка – източник: http://news.vratza.com/