Проект “Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, гр. Враца”

Продължава реализирането на проекта « Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника , кв.124, УПИ III,IV,V-гр.Враца».В процеса на изпълнението възникнаха допълнителни  СМР, за който се наложи  и допълнително проектиране. Предвидените допълнителни строителни дейности  са с цел подобряване на инфраструктурата около парка и достъпа до него. Направено е хидрогеоложко проучване за изграждането на два сондажа за нуждите на поливната система,от който ще се реализират големи икономии за поддържане на растителността в парка, след завършване на СМР.

Навременното изготвяне на актовете и протоколите  по време на строителството   съгласно нормативната уредба на ЗУТ , е задължително  и необходимо  условие за коректното  съставянето на техническия паспорт на обекта .Актовете  за приемането на завършените етапи от строителството са също едно от необходимите условия  за въвеждането на обекта в експлоатация .

Спазването на проектните решения и нормативната база на ЗУТ е и едно от условията за качественото изпълнение на СМР  и достигане на заложените от общинската администрация  ползи и подобрения в урбанизираната територия на гр. Враца.