Предоставяне на консултански услуги по проект – депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра

Предоставяне на консултански услуги по проект – депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра

Община Враца определи “Агроводинвест”ЕАД, гр. София, с подизпълнител “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София за изпълнител на обществена поръчка с предмет:

“Предоставянето на консултантски услуги по чл.166, ал.1 от  Закона за устройство на територията  /ЗУТ/ във връзка с реализацията на проект:  Позиция 1:  Изграждане на клетка 2.1. към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.;

Позиция 2: “Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.

 Настоящата обществена поръчка, следва да бъде изпълнена в съответствие с  правилата на действащите нормативни актове, одобрения инвестиционен проект и изискванията на Възложителя, а именно:

 v                Изготвяне и подписване на Акт “Образец 2а” Наредба № 3 на МРРБ, след предоставяне на всички съпътстващи документи до издаване на разрешение за строеж, както и необходимите разрешителни от контролните органи;

v                Изготвяне и заверяване на Акт “Образец 4”– Заповедна книга на обекта и уведомяване на ДНСК за започналото строителство;

v                Непрекъснато изпълняване на консултантските си задължения съгласно ЗУТ, актовете по прилагането му, ЗООС актовете по прилагането му, ЗУО и актовете по прилагането му, Заданието на Възложителя от документацията за участие, одобрена с решение №1659/21.06.2010 г.на Кмета на Община Враца и одобрените инвестиционни проекти, което включва:

 1. Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, сатинарно-хигиенните, екологичните, и противо- пожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи;
 2. Координиране на строителния процес до въвеждането на обектите в експлоатация;
 3. Наблюдаване за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд;
 4. Проверяване на съответствието и подписване на количествените сметки представени от изпълнителя на извършените СМР  и осигури предаването им на Възложителя;
 5. Съставяне на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72/2003);
 6. Осигуряване  на условия  за безопасност на труда в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд,  Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя;
 7. Осъществяване на контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
 8. Контролиране на съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;
 9. Осигуряване на необходимите мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 10. Осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;
 11. Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
 12. Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;
 13. Обсъждане с Изпълнителя проектирането и строително-монтажните дейности, възникналите проблеми във връзка със СМР и да уведомява Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на нормативно установените изисквания в тридневен срок след нарушението;
 14. Изискване от строителя, в предвидените от закона случаи, изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности;
 15. Подписване съвместно с строителя изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно чл. 175 и следващите от ЗУТ;
 16. Представяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;
 17. Изпълнението на строителен надзор ще бъде изцяло съобразен с работния график на строителя.

v                Изготвяне и заверяване на Акт “Образец 15”– – съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически провоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя

v                Изготвяне  и представяне на Възложителя Окончателен  доклад съгласно ЗУТ чл.168 ал.6 и чл.чл. 177 ал. 1 и ал.2

v                Изготвяне и представяне технически паспорт на строежа съгласно изискванията  на ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

v                Изготвяне на Акт “Образец 16”, както представяне на всички документи на ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Снимка – източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=504890