Още една прекрасна възможност по Оперативна Програма Конкурентноспособност

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки беще избран Асистент, който да подпомага одобрението на проекти по Оперативна Програма Конкурентноспособност енергийна ефективност и зелена икономика. С това ще се улесни максимално и ще доведе до бързо разглеждане на подадените заявления Оперативна Програма Конкурентноспособност енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП.

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата програма се предоставя от  Управляващия орган (УО) и се финансира със средства от ОП „Конкурентоспособност”. Управляващият орган отговаря за окончателното одобрение на проектните предложения, и сключва договорите за безвъзмездна финансова помощ със одобрените кандидати.

На проверка и одобрение от УО подлежат само проектни предложения, подадени от кандидати, които са преминали проверката за съответствие с техническите изисквания за допустимост и за съответствие с изискванията за избор на изпълнител (извършена от Асистента по проекта) и проверката за финансова допустимост (извършена от някоя от участващите банки).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи:

 Целите на програмата са:

*   Подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в МСП.

*   Намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на, полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и  енергоспестяващи производствени технологии.

*   Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи:

 

Технологично-ориентирани проекти 30%
Проекти с изготвено  обследване за енергийна ефективност 40%
Добавка към процента безвъзмездна финансова помощ при наличие на някоя от следните характеристики:

*   Технологични проекти с незадължителен енергиен одит*   Проекти, включващи системи за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.

*  Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените нужди на предприятието

*   Проекти за преминаване на по-екологично гориво (смяна на горивна база)

*   Въвеждане на система за енергийно управление

*  Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори

10% (за всяха характеристика)

.

Допустими проекти

МСП могат да кандидатстват както с проекти за енергийна ефективност , така и с проекти за възобновяеми енергийни източници .

*   Допустими ЕЕ проекти са инвестиции, водещи или до намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо базовата линия и/или до намаляване на потреблението на енергия за единица произведена продукция. За избягване на съмнения, инвестициите в комбинирано производство на топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид гориво се считат за допустими.

*   Допустими ВЕИ проекти са инвестиции в производството на енергия единствено за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на следните технологии: соларна (за подгряване на вода или флуиди), геотермална и термопомпи. За избягване на съмнения, инвестициите в технологии за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, която не е за собствените нужди на предприятието, са недопустими.

Ние можем да подготвим както документацията за участие и одобрение,  а така също и енергийния одит при необходимост.

Източник снимка: http://finance.bnr.bg