Обществени поръчки за строителен надзор

depo sadinataВ следващите няколко статии ще анализираме подхода и начините на определяне на минималните изисквания (документи за подбор) на обществени поръчки, услуги (строителен надзор) в инфраструктурни проекти:

1. Воден цикъл – гр. Враца (прогнозна стойност за СН 5,9млн. лева – срок: 60 месеца

2. Воден цикъл – гр. Габрово – прогнозна стойност за СН 5,54млн. лева – срок: 60 месеца

3. Депо “Садината” и “хан Богоров “ – прогнозна стойност 10млн. лева – срок: 60 месеца

Да започнем анализа с последната позиция. Като чели, вземайки предвид обема и вида на обекта, тази процедура е добре балансирана по отношение на минималните изисквания. Това, може би е в резултат на веднъж вече проведена такава обществена поръчка в началото на миналата година, но поради завишените изисквания, не е избран изпълнител.

1.Основно изискванията са:

1.1. Общ оборот 15млн. лева

1.2. Супервизия в строителството на обекти с естество сходно на обекта на обществената поръчка –“ Инсталация за третиране на битови отпадъци или депо”- ново строителство, с инвестиционна стойност 15млн. лева.

1.3. Надзор в проектирането на обекти с естество сходно на обекта на обществената поръчка –“ Инсталация за третиране на битови отпадъци или депо”- ново строителство,с инвестиционна стойност 15млн. лева.

1.4. Строителен надзор в строителството на 3 инвестиционни проекта, всеки на стойност минимум 30млн. лева.

1.5. В обявлението за обществената поръчка са конкретизирани минималните изисквания за седем ключови експерти, които ще осъществяват надзора на обекта. Четирима от тях са с ръководни функции.

2.Изискванията са:

2.1.Квалифициран. експерт №1 – Ръководител на екипа, изпълняващ функциите на «Инженер»;

2.1.1.Изисквани квалификационни умения – Образователна степен от университет по стр. инж. или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образование. Институцията издала еквивалентната квалификация, трябва да притежава разрешение от компетентен орган на държавата, в която се намира;Членство в съответната професионална организация, която има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта (напр. на инженерите);Следдипломна квалификация или сертификат за завършен курс на обучение по „Управление на проектите в строителството” или „Условия на договори по FIDIC”, издаден от акредитиран орган за обучение и професионално развитие.;

2.1.2. Изискван професионален опит: Най-малко 10 г.опит, след придобиването на квалификация по т.2.1.1. в управлението на проекти и строителството на екологични инфраструктурни проекти, като най-малко 5 г. от тях трябва да е заемал старша ръководна длъжност с отговорности в осъществяването на надзор и въвеждането в експлоатация на обекти, съгласно Червен и/или Жълт ФИДИК; Доказан опит в надзор на проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на поне 2 съоръжения за третиране и/или депониране на ТБО., всяко с капацитет на инсталирана мощности поне 100000 т/г.; И 2-те съоръжения трябва да са успешно завършени през последните 10 г.;

2.2. Квалифициран Експерт №2 – Заместник Резидент Инженер №1- Депо “Садината”;

2.2.1. Изисквани квалификационни и умения; Образователна степен от унививерситет по стр.инж. или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образование Институцията,издала еквивалентна квалификация,трябва да притежава разрешение за това от компетентен орган на държавата,в която се намира;Членство в съответната професионална организация, която има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта (напр. на инженерите);

2.2.2 Изискван професионален опит: Най-малко 5 г.опит,след придобиване на квалификацията по т.2.2.1. в управлението на проекти и строителството на екологични инфраструктурни проекти,като поне 2 г. от тях да е заемал старша ръководна длъжност с отговорности в осъществяването на надзор и изпълнение на работите, съгласно Червен и/или Жълт ФИДИК или еквивалент; Доказан опит в надзора на проектирането,строителството и въвеждането в експлоатация на най-малко 1 съоръжение за депониране на неопасни отпадъци,в съотвие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО с капацитет от поне 100000 т/г,което е било успешно завършено с издадено Разрешение за въвеждане в експлоатация през последните 10г.;

2.3. Квалифициран експерт №3– Заместник Резидент Инж.№2 – Завод за МБТ;

2.3.1.Изисквани квалификационни и умения-Образователна степен от университет по стр.инж. и/или машинно инженерство или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образ. Институцията,издала еквивалентна квалификация, трябва да притежава разрешение за това от компетентен орган на държавата, в който се намира;Членство в съответната професионална организация, който има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта (напр. на инженерите);

2.3.2. Изискван професионален опит:Най-малко 5 г.,след придобиване на квалификация по т.2.3.1. в управлението на проекти и строителството на еколог. инфраструктурни проекти, 2г.от тях трябва да е заемал старша ръководна длъжност.,с отг. при осъществяването на надзор и във. в експлоатацията на обекти, изпълнени по Червен и/или Жълт ФИДИК или еквивалент; Доказан опит в надзор на проектиране,строителство и въвеждането в експлоатация на най-малко 1 съоръжение за МБТ на ТБО.,с инст. капацитет поне100000т/г, което е било успешно завършено с издадено Разрешение за въвеждане в експлоатация последните 10г.

 2.4. Квалифициран експерт №4- Заместник Резидент Инж.№ 3–Инсталации за компостиране

2.4.1.Изисквани квалификация и умения: Образователна степен от университет по стр.инж. и/или машинно инженерство или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образ. Институцията,издала еквивалентна квалификация, трябва да притежава разрешение за това от компетентен орган на държавата, в който се намира;Членство в съответната професионална организация, който има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта (напр. на инженерите);

2.4.2. Изискван професионален опит; Най-малко 5 г.опит, след придобиването на квалификация по т.2.4.1. в управлението на проекти и строителството на екологични инфраструктурни проекти, като най-малко 2 г. от тях трябва да е заемал старша ръководна Длъжност с отговорности за осъществяването на надзор и въвеждане в експлоатация на изпълнени обекти по Червен и/или Жълт ФИДИК, или еквивалент;Доказан опит в надзор на проектиране, строителство и въвеждането в експлоатация на най-малко 1 съоръжения за компостиране на биологични отпадъци или на зелени отпадъци – с инст. Капацитет от поне 30000 т/г, което е било успешно завършено с издадено Разрешение за въвеждане в експлоатация през последните 10 г.;

2.5. Квалифициран експерт №5-«Инженер» по измерване на строително-монтажните работи;

2.5.1. Изисквания Образователна степен от университет по стр.инж. и/или машинно инженерство или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образ. Институцията,издала еквивалентна квалификация, трябва да притежава разрешение за това от компетентен орган на държавата, в който се намира;Членство в съответната професионална организация, който има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта (напр. на инженерите);

2.5.2. Изискван проф.опит:Най-малко 5 г.опит, след придобиването на квалификация по т.2.5.1. в областта на измерване и остойностяване на работите, извършени съгласно Дог. Условия на Фидик Червен и/или Жълт;Доказан опит като действащ „Инженер” по измерване на строителните работи в най-малко 2 инфраструктурни проекта, които са били успешно завършени с издадено Разрешение за въвеждане в експлоатация през последните 10 г.;

2.6. Квалифициран експерт №6 – Експерт обществени поръчки:

2.6.1. Образователна степен от университет по стр.инж. и/или машинно инженерство или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образ. Институцията,издала еквивалентна квалификация, трябва да притежава разрешение за това от компетентен орган на държавата, в който се намира;Членство в съответната професионална организация, който има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта;

2.6.2. Изискван професионален опит:Най-малко 10 г. опит, след придобиване на квалификация по т.2.6.1. в областта на обществените поръчки, от които най-малко 5г. опит, в областта на провеждането на конкурси/обществени поръчки за услуги в областта на управлението на БО;Док. опит при подготовка и организиране на най-малко 2 конкурса с предмет: „Предоставяне на услуги за експлоатация и поддръжка на съоръжения за третиране и/или обезвреждане, депониране на Т.Б.О.” Конкурсите следва да са били успешно приключени през последните 10г.;

2.7. Квалифициран експерт №7 «Инженер» в проектирането:

2.7.1. Образователна степен от университет по стр.инж. и/или машинно инженерство или еквивалентна квалификация от институт или колеж за последващо образ. Институцията,издала еквивалентна квалификация, трябва да притежава разрешение за това от компетентен орган на държавата, в който се намира;Членство в съответната професионална организация, който има право да регулира упражняването на инженерната професия в страната на експерта;

2.7.2. Изисквания и Професионален опит: Най-малко 10 г. специфичен опит, след придобиване на квалификацията по т.2.7.1, в инженерното проектиране на големи екологични инфраструктурни проекти, като най-малко 3 г. от тях трябва да е заемал старша ръководна длъжност, с отговорности по извършването на инженерното проектиране на строителни работи, изпълнени по договорни условия на ФИДИК;Доказан опит в проектирането – част „Технологична” на най-малко 1 съоръжение за МБТ на ТБО и/или компостиране на ТБО, с работен Капацитет от поне 100 000 т/г., което е било успешно завършено издадено разрешително за въвеждане в експлоатация през последните 10 г.

Да погледнем обявата от 11.02.2009г.:

1. Среден оборот на участника – 10млн. лева на година за последните три години, т.е. минимум 30млн. лева оборот на компанията за последните три години.

2. Три обекта на депа с 500 000 куб. м.

3. Един обект за съоръжение за третиране с капацитет 50 000т/год.

4. ОСИП на депа за битови отпадъци 500 000 куб.м.

5. ОСИП на р. проект на строеж I-ва или II – ра категория с инвестиционна стойност 30 млн.лева.

6. В обявата не са конкретизирани изисквания за екип.

Изискванията по отношение на експертите в актуалната обява е завишено, което още повече показва посоката към която се е ориентирал Възложителя. Лошото в случая е, че е ясно, че изпълнителя ще е консултант от Европа, но все пак част от екипа отговарящ за обекта, би следвало да е съставен от български експерти. В така описаните изисквания, това трудно би се постигнало. Накрая бих искал да спомена и за оценката на офертните предложения за актуалната поръчка: В новата обява тежестта на “Ценовото предложение” е свалена с още десет пункта. Странно, имайки се в предвид изискванията за подбор. Все пак самото “Техническо предложение”, ще бъде оценявано от български специалисти, които сами по себе си едва ли биха могли да отговорят на Условията за подбор, залегнали в обявлението за обществена поръчка на Столична община.

 

Източник снимка:

http://stroitelstvo.info/