Нов договор за строителен надзор с Oбщина Враца

В началото на 2014 година беше спечелен още един обект,  доказващ професионализма и качеството на предоставяните консултантските услуги, изпълнявани от Синко Инженеринг АД в сферата на строителството, супервизията и строителния надзор.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, Синко Инженеринг АД сключи Договор, с Община Враца с предмет: Изпълняване на строителен надзор по изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., контролиране, отчитане, вида, количествата и стойността на извършените СМР за строеж: “Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, кв. 124, УПИ III,IV,V- гр. Враца”. Изграждането на строежа се финансира в рамките на проект „Враца привлекателно място за живеене” и се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” чрез кохезинните фондове на Европейския Съюз.

Към момента са изградени голяма част от съоръженията, предстоят довършителни дейности по озеленяване и част от вертикалната планировка. След което чудесното инвестиционно намерение на Община Враца ще бъде въведено окончателно в експлоатация.

При изпълнението на строежа в един от крайните квартали на град Враца, ще бъде чувствително подобрена средата за живот, което за пореден път доказва ползата на членството на България в Европейския съюз.

Очаквайте подробности…