ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ !!!

„Синко Инженеринг“ АД е партньор в сдружение:  “Луис бергер – Енвироплан – Контпас – Синко -Инженеринг в участие в обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І:(1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1; (2) „Реконструкция и разширение на ПСОВ Добрич”

 

По долу Ви представям критериите за избор естествено икономически най- изгодна оферта, ще използвам примерни участници, освен нас:

VIII. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

След проверка на административното съответствие и на съответствието на офертите с посочените по-горе минимални изисквания, комисията пристъпва към извършването на комплексна оценка за „Икономически най-изгодна оферта”, която се определя като сбор от оценките по всеки един от следните показатели, в съответствие с неговата тежест:

Показател

Тежест на показателя

Качество и съответствие на техническото предложение  с изискванията на Възложителя

65%

Оценка на Финансовото предложение

35%

 

К1 – КАЧЕСТВО И СЪОВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата е 65%

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки. Оценява се съответствието на Техническото предложение с Техническите спецификации (Техническото задание).

Техническото предложение подлежи на детайлна оценка съгласно следните тежести на отделните му компоненти:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКАМаксимален брой точки 100

 

1. ОБОСНОВКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА – максимум 40 точки

 • Изчерпателна обосновка и стратегия, показваща покриване на изискванията на Възложителя – 40 точки;
 • Обосновка и стратегия, покриваща частично изискванията на Възложителя – 20 точки;
 • Обосновка и стратегия, непокриваща изискванията на Възложителя – 1 точка.

2. МЕТОДИ ЗА ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ – максимум 10 точки

 • Пълно покриване на изискванията на Възложителя за докладване и контрол. – 10 точки;
 • Частично покриване на изискванията на Възложителя за докладване и контрол – 5 точки;
 • Непокриване на изискванията на Възложителя за докладване и контрол – 1 точка.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА – максимум 30точки

3.1. Срок за извършване на оценката на съответствие на инвестиционните проекти (СиО) – максимум 10 точки

Изчислява се по приложената формула:

СиО = (СиО.мин/СиО.участник)*10

където:

СиО.мин – е минималния предложен срок за извършване на оценката на съответствие на инвестиционните проекти сред всички участници;

СиО.участник – е предложения срок за извършване на оценката на съответствие на инвестиционните проекти от оценявания участник.

3.2. Разполагаемост и времево разпределение на Ключов и друг необходим персонал за изпълнение на поръчката и постигане на целите на проекта – максимум 20 точки

 • Адекватно и пълно описание на организацията на изпълнителя, както и времево разположение на предложения от изпълнителя персонал – 20 точки;
 • Непълно описание на организацията на изпълнителя, както и времево разположение на предложения от изпълнителя персонал – 10 точки;
 • Неописване на организацията на изпълнителя, както и времево разположение на предложения от изпълнителя персонал – 1 точка.

4. ОЦЕНКА НА РИСКА – максимум 20 точки

4.1. Оценка на рисковете, съгласно техническите спецификации и предложени мерки за управляване и преодоляване на рисковете – максимум 10 точки

 • При идентифицирани възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на поръчката и предложени ефективни мерки за преодоляването им – 10 точки;
 • При идентифицирани възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на поръчката, но не предложени ефективни мерки за преодоляването им – 5 точки;
 • При не идентифицирани възможни рискове и проблеми – 1 точка.

4.2. Време за реакция при рискова ситуация (ВрР) – максимум 10 точки

Изчислява се по приложената формула: 

ВрР = (ВрР.мин/ВрР.участник)*10

където:

ВрР.мин – е минималното предложено време за реакция при рискова ситуация сред всички участници;

ВрР.участник – е предложеното време за реакция при рискова ситуация от оценявания участник.

К1 = ОСид + Мок + ОУп + ОР

където:

 • ОСид – е оценка на компонент Обосновка и стратегия за изпълнение на дейностите и целите на проекта (максимум 40 точки)
 • Мок – е оценка на компонент Методи за отчетност и контрол (максимум 10 точки)
 • ОУп – е оценка на компонент Организация и управление на проекта (максимум 30 точки), включващ:
  • СиО – е оценка на компонент Срок за извършване на оценката на съответствие на инвестиционните проекти (максимум 10 точки)
  • РврКП – е оценка на компонент Разполагаемост и времево разпределение на Ключов и друг необходим персонал за изпълнение на поръчката и постигане на целите на проекта (максимум 20 точки)
 • ОР – е оценка на компонент Оценка на риска (максимум 20 точки), включващ:
  • ОРтс – е оценка на компонент Оценка на рисковете, съгласно техническите спецификации и предложени мерки за управляване и преодоляване на рисковете (максимум 10 точки)
  • ВрР – е оценка на компонент Време за реакция при рискова ситуация (максимум 10 точки)

Всички точкови оценки са средно аритметични от индивидуалните оценки на оценителите.

Качеството и съответствието на техническото предложение с изискванията на Възложителя, на участника с най-висок брой точки получава относителна тежест 100.  Техническите предложения на всеки един от останалите участници се изчисляват поотделно по следната формула:

К1 = (К1 участника * 100) / К1 максимум

Където:

К1 максимум  са точките  на участника с най висок брой точки ;

К1 участника са точките на участника от техническата оценка;

К2 – ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Най – ниското ценово предложение получава максимален брой финансови точки, а именно 100 точки. Финансовите точки на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

К2 = (Цмин * 100) / Ц

където:

К2 е точковата оценка на финансовото предложение;

Цмин е стойност на най– ниското ценово предложение (без ДДС);

Ц е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС);

 

ККОМПЛ. – Комплексна оценка

 

Всеки един от участниците се оценява по следната формула за комплексна оценка:

Ккомпл. = К1 х 0,65+ К2 х 0,35

Ще разгледам как комисията е преценила представянето на първите три оферти, независимо че участник отстранен от процедурата, който обжалва пред КЗК  би изместил втория учатник, но не и първия, да видим защо:

1. Техническата оценка с тежест 65 т. Съставена е от 4 критерия, те представляват общо 6 субкритерия, като само два от тях са математически измерими. При останалите Възложителя е приел, че участниците ще се оценяват по трибална система, иначе казано перфектно, средно и  нищо, каквото и участника да е написал, ако е изпуснал или  недоразвил до край някой от частите в техническото предложение, то веднага получава половината от максималния брой точки. До тук леко странно, как точно ще се класират участниците, които повече или по- малко се доближават до изискванията на Възложителя не е ясно, тоест още  с изписването на критериите и тяхната оценка, е заложена неравнопоставеност, но всички ще гракнат в глас: “Какво се оплакваш, нали си приел условията, като си участвал в процедурата и не си обжалвал самата нея“, затова аз смятам, че има дупки в закона и при избор технически най-изгодна оферта, законадателя следва доста по- конкретно  да дефинира, как трябва да се проведе тя и какви може да са покзателите и как да се извършва тяхната оценка.

2. Да се върнем на процедурата, за онагледяване на получените резултати ще резюмирам, получените точки, критериите и обсноваността на възложителя, ако изобщо има такава, в долната таблица.

 

 

3. Краен резултат по показател К1 в долната таблица:

 

3.1. Гледайки крайния резултат от работата на комисията, следва да отбележим, че явно  участник Б е перфектен, всичко е описал ЗЪДАЛБОЧЕНО, ДОСТАТЪЧНО, ИЗЧЕРПАТЕЛНО и ДЕТАЙЛНО,  дори изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за 5 пъти повече дни от другите двама участници не сваля неговата крайна оценка а просто качва оценката на другите двама, просто игра на цифри, но защо следва да е така?

4. Сега идва най-интересната част, отваряне на плика с предлагана цена:

Може ли вече да отгатнете, кой е с най-висока цена, и то с колко по висока от средната цена на останалите участници и в какъв диапазон е цената на първите трима, тези които разглеждаме?……………..Да продължа ли. На всякъде има „гршки и не добре приложена нормативна уредба………….

4.1. Максималната стойност на поръчката е 3 500 000 лв. без ДДС, предложените цени са както следва:

4.1.1. Участник Б- 3 479 100 лв.  без ДДС, най- висока цена в обществената поръчка !!!!!!!;

4.1.2. Участник А- 1 699 850 лв.  без ДДС, най- ниска цена в обществената поръчка !!!!!!!;

4.1.3. Луис Бергер- 2 944 032,67 лв.  без ДДС;

4.2. При разумен избор на изпълнители и нормално прилагане на нормативната уредба, Участник А и Б, следва да не продължат изобщо или да останат в долната половина на класирането, но не и в случая. Тук следва да си отговорим на няколко въпроса:

4.2.1. Следва ли участниците с най- висока и най- ниска цена да са съответно на първо и второ място;

4.2.2. Може ли Възложител или второстепенен орган към него, било то с частно, местно или държавно управление, да преме, че за него най- изгодните оферти са на участниците с най- високаи най- ниска цена и как с два пъти по- нисък бюджет ще се вместиш в минималните изискуеми, най- малкото от нормативната уредба, предвидени дейностти.

4.2.3. Струва ли си изобщо, оценяването на офертите чрез комплексна оценка да се използва по такъв……………………….начин, като единствената разлика е кой първи и кой втори.

4.3. Могат да се зададат още много въпроси, но ще спра до тук. Ако Вие  имате въпроси, пишете. Мисля, че подредбата на участниците е ясна, но ако не сте сигурни сметнете сами, а как ще завърши казуса ще ви отговоря, когато приключат процедурите по обжалванве.

 

 

 

Източник снимка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=890366