Технически паспорти

Фирма „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД изготвя технически паспорти съгласно Наредба 5 за Техническите паспорти на сгради.

Техническите паспорти на съществуващи строежи, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. от първа категория – до 31 декември 2008 г.;

2. от втора категория – до 31 декември 2010 г.;

3. (изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) от трета категория – до 31 декември 2014 г.;

4. (изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) от четвърта категория – до 31 декември 2016 г.;

5. (изм., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) от пета категория – до 31 декември 2018 г.

(3) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Сроковете по ал. 2, т. 1 и 2 се отнасят за сградите и съоръженията с основно производствено или технологично предназначение, когато то е определено с нормативен акт. Техническите паспорти на сгради и съоръжения със спомагателно, второстепенно или обслужващо предназначение се съставят в сроковете за съответните категории строежи.

(4) (Досегашна ал. 3, ДВ, бр. 38 от 2008 г.) За съществуващите строежи по ал. 1 и 2, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа по глава трета, ако:

1. лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);

2. техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата.

.

За новите сгради се изготвят Технически паспорти от строителния надзор на съответния строеж. Трябва да се има в предвид, че енергийните паспорти са неразделна част от техническите паспорти  и по наредба, също се изготвят от строителния надзор на строежа. Поради недостатъчна компетентност на някои колеги, те предпочитат да предоставят тази част на консултанта запознат с методологията на съставяне на Енергиен паспорт. Такива консултанти сме ние фирма „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД. Ние изготвяме Енергийни паспорти на нови сгради независимо от тяхния обем и съдържанието на представените докумнти. Използвайки специализиран софтуер и познанието на нашите специалисти в тази област, „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД е в състояние да се справи  и със сложни обекти като административни и обществени сгради със сложна  отоплително вентилационна система.

НАТИСНЕТЕ ТУК:

Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежи (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г. изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г. и бр. 98 от 2011 г.)

This Post Has 1 Comment

  1. Slavova says:

    Уважаеми инж.Попов,
    Изготвя ли вашата фирма технически паспорт на сгради -паметници на културата
    с уважение- Славова

Leave A Reply