Строителен надзор

 

 Строителен надзор съгласно ЗУТ и актовете по прилагането му:

1. По смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, лицето упражняващо строителен надзор носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност,

2. Пълния списък на нормативната уредба обвързана с целия инвестиционен процес в сферата на строителството може да намерите на страницата на ДНСК.

3. Нормативните документи може да намерите в правния портал LEX.bg.

4. Лицензирания строителен консултант   следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите описания към договорите с Възложителя и инвестиционните проекти,  спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти, появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи същите се констатират своевременно в заповедната книга на строежа и следва да се отстраня. С Договора между консултант и Възложетел могат да се определят и допълнителни дейности, като : изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, Верифициране на плащанията към строителя, след съответните проверки, изпълняване на функциите на инвеститорски контрол и др.

 

This Post Has 1 Comment

  1. Seriesoim says:

    ???????,??????????! .

Leave A Reply