Консултантски услуги

„Фирма „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД предоставя консултантски услуги в сферата на прединвестиционните проучвания, проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експолатация, консултантски услуги при кандидатстване за финансиране за обекти допуснати за европейско финансиране.

.

1. Консултантски услуги в прединвестиционните проучвания:

1.1. Геоложки проучвания;

1.2. Изготвяне на ПУП;;

1.3. Косултантски услуги при избор на проектант и съдействие за изготвяне на идейни проекти;

1.4. Оценка на проектите в техническо и финансово отношение;

1.5. Изготвяне на бюджет

.

2. Консултантски услуги в проектирането:

2.1. Съответната работа с проектантския колектив относно минимализиране на последващи разходи за енергийна обезпеченост на сградата;

2.2. Оценка на проектите ( Виж част  “Оценка на съответствието на инвестиционните проекти“);

2.3. Консултации и съдействие за издаване на разрешение за строеж

.

3. Консултации в строителството:

4.1. Избор и изготвяне на конкурсна документация за строеж;

3.2. Избор и конкретизиране на влаганите материали в зависимост от спецификата на конкретния строеж;

3.3. Упражняване на строителен надзор ( Виж част “Строителен надзор“)

3.4.  Извършване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и изготвяне на доклади, протоколи и становища относно състоянието на строежа.

.

4. Консултантски услуги при въвеждането на обекта в експлоатация:

4.1. Съдействие и комуникация с контролните органи;

4.2. Изготвяне на Окончателни доклади ( Виж част “Строителен надзор” );

4.3. Подготовка на обекта за приемателна комисия и въвеждане на строежа в експлоатация;

4.4. Изготвяне на окончателна сметка на строителството и списък със забележките към строителя, влияещи върху въвеждането на обекта в експлоатация;

4.5. Съдействие при продажби и промяна на предназначението на съществуващи търговски площи

.

5. Консултантски услуги при кандидатстване  за финансиране за обекти:

5.1. Първоначално консултиране;

5.2. Изготвяне на Апликационна форма;

5.3. Изготвяне на бюджет;

5.4. Съдействие за входиране на изготвения проект;

5.5. Управление на проектите.

This Post Has 4 Comments

  1. Weaponbmk says:

    ???????,??????????! .

  2. ???????,??????????! .

  3. ???????,??????????! .

Leave A Reply