Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Първи стъпки в нормативната уредба, които следва да достигнат определени показатели за енергийнана ефективност на сгради и производствени мощности се направиха след окончателно избраната посока на България- влизането и в Европейския съюз. Следвайки горното „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД създаде дъщерно дружество „Болид 69“ ООД, което е специализирано изцяло в тази дейност. След допълнителна квалификация на експертите и закупуването на необходимото оборудване „Болид 69“ ООД беше включено в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност, още на 15.09.2005 г.. Съгласно горното„Болид 69“ ООД може да извършва:

 1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, по част енергийна ефективност (11) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 14.11.2008 г., предишна ал. 9 – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон;

 2. Обследване на сгради за енергийна ефективност;

 3. Издаване на съответните сертификати за енергийна ефективност;

 4. Изготвяне на Енергийни паспорти, виж раздел паспорти.

Нормативните актове по прилагане на директивите за енергийна ефективност може, да намерите в сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

.


 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply