Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

ОБЕКТ: Консултантски услуги и строителен надзор  в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС”

 

Строителният надзор и консултански услуги по време на строителството на строеж: “Жилищна сграда “А”, „Б”, „В” в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС” се изпълни от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД.

Строежът на селището е ІV – та категория, съгласно чл.137, т.4, буква „б” от ЗУТ – Д.В. бр.65/22.07.2003г. и чл.8, ал.2, т.1 на Наредба №1 на МРРБ от 30.07.2003г.

Всяка жилищната сграда – “А”, “Б” и “В” се състои от три надземни етажа, подпокривен етаж и сутерен. Проектът на изградените жилищни сгради е изработен въз основа на Виза за проучване и проектиране, издадена от Главния архитект на район „Витоша”.

Строежът е изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект от район Витоша – СО, като в процеса на строителството не са настъпили съществени отклонения от проекта по смисъла на чл.152, ал.2 от ЗУТ – Д.В. бр. 65/2003г. Промените в процеса на строителството са в рамките на допустимите по действащата нормативна база и са отразени в екзекутивна документация.

 Изградена е масивна ограда на имота, съгласно одобрен проект за ограда по уличната регулация от Главния архитект на район Витоша – СО. Като допълващо застрояване е изграден пропуск за охрана съгласно одобрен проект от Главния архитект на район Витоша – СО.

Селището представлява три самостоятелни сгради. В различните фази на проекта се работеше с отделни проектантски екипи- външна част, интериорен дизайн, озеленяване.

В селището е изпълнена дренажна система, площадкова водопроводна и канализационна мрежа, напоителна система, вътрешни пътища и алеи. Подходите към гаражите се отопляват, както и покривно отводнителната система.

“СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД – строителен надзор и консултантски услуги