OБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е фирма КОНСУЛТАНТ, притежаваща Лиценз №ЛК– 000082/25.06.2004г., издаден от Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. УДЪЛЖЕН С РЕШЕНИЕ НА Министъра на Регионалното развитие и благоустройството до 25.06.2014 г. Съгласно промените в ЗУТ, е издадено удостоверение № РК-206/02.06.2014 г., валидно до 02.06.2019 г.

Въз основа на този Лиценз/Удостоверение ”СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД има право:

1. Да извършва оценяване на инвестиционни проекти. За тази цел в акционерното дружество работят на трудови и граждански договори  специалисти по следните специалности:

–          архитектура и урбанизъм

–          промишлено и гражданско строителство

–          озеленяване и паркоустройство

–          технологии в областта на производствените процеси

–          водоснабдяване и канализация на сгради и съоръжения

–          електроинсталации на сгради и съоръжения

–          отопление, вентилация и климатизация на сгради

–          хидромелиоративно, хидротехническо и хидроенергийно строителство

–          пътно и железопътно строителство

–          телекомуникации

–          пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения, съгласно противопожарните строително-технически норми

–          санитарно-хигиенни изисквания към строежите

–          геодезия, вертикална планировка, ландшафт

–          геоложки проучвания

–          юрист в областта на строителството

2. Да упражнява строителен надзор по време на строителството. Като дружество, лицензирано като КОНСУЛТАНТ, чрез своите специалисти- надзорници следи и отговаря за:

–          законосъобразно започване на строежа;

–          пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

–          изпълнение на строежа съгласно одобрените проекти;

–          спазване на условията за безопасност и хигиена на труда;

–          недопускане на увреждане на трети лица и имоти;

–          достъпност на строежа от лица с увреждания;

–          енергийна ефективност на строежа;

–          изготвяне на окончателния доклад, въз основа на който се установява годноста на строежа за въвеждане в експлоатация.

На основание на окончателния доклад, придружен с всички необходими строителни книжа и документи одобряващата инстанция в Република България издава разрешение за ползване.

3. Фирма СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД притежава:

– Удостоверение № 165/27.03.2009г. за „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, издадено от Българо-Германски професионален център в строителството.

– Сертификат №45529 /29.10.2010 г. ISO 9001:2008 за въведена система за управление на качеството.

4. Акционерното дружество има сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, издадени от ЗАД „Армеец”, гр. София:

–   На консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти – застрахователна полица № 11 515 1317 0000249571 от 28.07.2012 г.

– На консултант, извършващ строителен надзор – застрахователна полица 11 515 1317 0000178464 от 16.05.2012 г.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply