Кой и как може да ни изготви паспортизация на сграда (технически паспорт)

Само  специалисти  лицензирани от МРРБ/ДНСК могат да извършат паспортизация на сграда

Според Закона за устройство на териотирята, всеки съществуващ строеж трябва да притежава технически паспорт. За да се случи тази паспортизация на сгради е необходимо да се направи енергийно и конструктивно обследване на обекта.

Цената, която притежателите на жилищни сгради трябва да заплатят за технически паспорт е средно около два лева на квадратен метър. При по-старите строежи, биха могли да възникнат известни усложнения, понеже не всички от тях ще разполагат със скици, което ще наложи конструктинвото и архитектурното им заснемане. Това, обаче, е и предпоставка за поскъпването на цената на квадратен метър с два лева. Обследването на една жилищна сграда трае от няколко дни до седмици, като критерии за това са големината на обекта и наличието или липсата на чертежи.

Паспортизаци на сгради се извърша само от компетентни специалисти, лицензирани от МРРБ/ДНСК или от проектанти с различни специалности и с отлична правоспособност.

Необходимо е да се проведе събрание на етажната собственост, на което да се реши и чуе гласът на мнозинството. След като стане ясно, че техническият паспорт ще бъде факт, трябва да се сключи договор. След това, собствениците получават няколко оферти от фирми за строителен надзор за изготвянето на технически паспорт. Всеки наемател или притежател на жилище е длъжен да осигури достъп до него на инженер-конструктор, който ще направи обследването на обекта. В зависимост от категорията, към която принадлежи строежа, срокът за издаването на документа се променя от 2014 до 2018 година.

Спрямо рисковете, които се крият при екплоатация, сложността и характеристиките си, строежите се категоризират, както следва:

Жилищни сгради трета категория – такива с високо застрояване, обекти за обществено облужване с от 200 до 1000 места, както и производствени сгради с от 100 до 200 работни места и съоръжения.

Жилищни сгради четвърта категория – обекти със средно застрояване, чийто капацитет включва 100-200 места за гости, както и сгради с 50-100 места за работници и съоръжения.

Жилищни сгради пета категория – с ниско застрояване, за обществено облужване, вилни обекти, с до 100 места, както и производствени сгради с до 50 места за съоръжения и служители.