Технически паспорт – какво представлява този документ

Технически паспорт представлява документ, в който са вписани експлоатанционните и техническите характеристики на даден съществуващ строителен обект. В него са отразени всички ремонтни дейности и монтажни работи по съответната жилищна сграда.

Всеки технически паспорт на строеж започва със индивидуален регистрационен номер. За отделните сгради и индивидуалните обекти в тях, в случай че е налице одобрена кадастрална карта, регистрационният номер съвпада с идентификатора на кадастъра. Това улеснява намирането на информация за обекта, която е достъпна за нотариусите и банковите служители при взимане на кредит, но платена за юридическите лица извън кадастъра.

Технически паспорт не се издава единствено за незаконни сгради,а и за такива с допълнително застрояване, както и за обекти без градоустройствен статут. В него са отбелязани инструкции за безопасност при експлоатиране, технически данни като височини, обект, мерки за поддръжка, срокове за извършването на ремонти и указания за евакуация при природни бедствия.

При новите жилищни сгради, техническият паспорт се създава от консултант по строежите от първа до четвърта категория или от технически ръководител за тези от пета категория. При съществуващите строителни обкети, условията са малко по-различни и не толкова прости. Техният технически паспорт се изготвя след задължително обследване, което се извърша от съответните компетентни органи – консултанските фирми. Обследването се осъществява посредством проекти. Ако, по случайност, обектът не разполага с такива, се извършва заснемане на цялата жилищна сграда, което впоследствие ще се превърне в нови проекти.

Всеки технически паспорт на сграда се изготвя в два екземпляра – по един за общината и за притежателя на обекта. Последната изготвя и поддържа регистър за внесените документи, в който ги съхранява на магнитен и хартиен носител. Копие от техническия паспорт получава и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Паспортът съдържа данни, свързани с нанесените ремонтни дейности – обновяване, възстановяване, пристрояване или реконструкция на сградата. На този документ, в никакъв случай не бива да се гледа несериозно от хората, които притежават съществуващи стоежи, тъй като, ако такъв не се създаде в посочения срок, кметът на съответното населено място е длъжен да поръча изготвянето му за сметка на притежателя на обекта.

Фирма СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ АД предлага своите компетентни услуги по изготвяне на технически паспорти. Свържете се с нас!

Технически паспорт

Технически паспорт на сграда