Изготвяне на Технически паспорт на нова сграда

Технически паспорт на нова сграда – много важно и задължително условие за всеки строеж

С влизането си в Европейския съюз, страна ни получи както привилегии, така и своите задължения, едно от които се изразява чрез Наредба 5. Нейното изискване е свързано с наличието на технически паспорт на жилищните сгради. Ако собствениците не изготвят такъв на своите обекти, те ще загубят правото си да бъдат продавани и отдавани под наем. За да се пристъпи към създаването на документа, най-напред трябва да се наеме фирма, която да изпрати своите консултанти да оценят и да обследват строежа. По този начин се установява състоянието на сградата. След като процедурата по обследването приключи, притежателят на обекта приема с протокол данните от проучването и подготвя изработката на техническия паспорт. Последният се издава в два екземпляра – на магнитен и на хартиен носител, за собственика и за лицето, което го регистрира.

В специална секция в документа е предвидено място за вписване на сроковете за ремонтни дейности по жилищната сграда.

При изготвянето на технически паспорт на нова сграда от 1-ва до 4-та категория, процедурата се извършва от консултанта, едновременно със създаването на крайния доклад. За жилищни сгради последна 5-та категория, паспортът се издава след завършване на СМР, от технически ръководител.

С течение на времето, данните в документа се обновяват при наличие на ремонтни и монтажни дейности, реконструкция, надстрояване, пристрояване и т.н.

Паспортизацията на нов строеж се осъществява преди издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация или Разрешение за ползване. При обектите от първа до четвърта категория, документът се съставя възоснова на окончателният доклад от специалиста, а при тези от пета – на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа, което е и доказателство за това, че обекта отговаря на съответните изисквания на закона. Това съответствие се записва в техническия паспорт.

За разлика от новите строежи, съществуващите такива получават своя документ на базата на резултатите от обследването, извършено от консултанта на избраната фирма.

Сгради следва да имат и сертификат за енергийни характеристики. Същият се издава на базата на енергийно обследване. Освен това, благодарение на него, би могло да бъде отпуснато безвъзмезно финансиране за саниране на сградата.

Технически паспорт на нова сграда Наредба 5 за техническите паспорти на строежите

Технически паспорт на нова сграда Наредба 5 за техническите паспорти на строежите