Защо да се обърнем към фирма за строителен надзор

В кои случаи трябва да се обърнете към фирма за строителен надзор ще Ви обясним на кратко в следващия материал.
Това е дейност, в която експерти следят работата по строежа и достоверността, и изготвянето на документацията, свързана с него. Специалисти от компанията контролират всяка стъпка – от старта на строителната площадка до самия край, когато сградата е готова за въвеждане в експлоатация. Освен това, те се грижат не само за високото качество на използваните материали, а и на самия работен процес, гарантирайки безопасни условия на труд.
По принцип, всеки строеж, за който е получено искане за откриване на строителна площадка, трябва да се подложи на строителен надзор. Сградите, чийто създаване е започнало са вписани в регистър, благодарение на който става ясно кои строежи подлежат на такъв надзор. Той е задължителен за сгради, чието застрояване е предвидено да достигне четири или повече етажа, за такива, засягащи сигурността и отбраната, при преустройство на обекти, както и за производствени и обществени такива.
За извършване на консултантската услуга – „строителен надзор” е необходимо компанията да разполага с обучени експерти. Експертите следва да не са нарушавали Закона за устройство на територията. За да се въведе даден строеж в експлатация от Община или ДНСК, собствениците, представлявани от консултанта трябва да разполагат със съответните актове и протоколи. Това важи за всеки строеж, без финансирането му да оказва някакво влияние. Все пак, всяко правило си има изключения и тук то е свързано за строежите с поверителен характер, за които разрешение за строеж не се изисква.
Останалите съществуващи строежи подлежат на технически контрол. Хората, които ще се заемат с този вид надзор в строителството и проектирането, трябва да получат удостоверение от браншовия съюз.
Фирмата за строителен надзор, към която ще се обърнете, трябва да разполага с висококвалифицирани кадри, които трябва да следят и контролират качеството на СМР, да приема и изготвят съответната документация, да извършва експертизи за законността на строителството. Необходимо е една компания да контролира работата по строежите на базата на сключените договори за различните обекти.

Фирмаза строителен надзор