ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

Energy efficiency construction evaluation

       В съвременното общество политиката по енергийната ефективност става все по – важна част от живота, променяйки културата на потребление на енергия.

Дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградите както и предоставянето на енергийни услуги са регламентирани в законова рамка, а именно:

 Закона за енергийната ефективност(в сила от 14.11.2008г.),

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Според Чл. 142. ал.9 от Закона за устройство на територията, оценката за съответствие на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

Според Чл. 139, ал.5 от ЗУТ, Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава  Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, където се появява задължителното условие отделна част от инвестиционния проект да бъде и част енергийна ефективност. В чл.89 (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2009 г.) ( Глава четиринадесета-  част енергийна ефективност на инвестиционния проект,) е записано: “Част енергийна ефективност е неразделна част от инвестиционния проект въз основа на който се издава разрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри”

Според Чл. 90 обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Тези изисквания са:

– Според Чл. 27. ал.1 Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект съдържа:

1. на фаза идеен проект:

а) описание на функционалното предназначение на сградата;

б) изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда;

в) описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики на сградата, обща дебелина на ограждащите конструкции и елементи, в т.ч. дебелини и топлофизични характеристики на отделните слоеве (строителни продукти, материали) на ограждащите конструкции, архитектурно-строителни детайли на ограждащите конструкции и елементи;

г) изчисляване на показатели, характеризиращи топлопреминаването през ограждащите конструкции и елементи въз основа на разработените архитектурно-строителни детайли по буква „в”;

д) изчисляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на ограждащата конструкция на сградата по чл. 26, ал. 2 и сравняване с референтната му стойност;

е) изводи за нормативната допустимост по чл. 26, ал. 3 и за разработване на технически и работен проект въз основа на изработения идеен проект;

2. на фаза технически и работен проект:

а) описание на функционалното предназначение на сградата;

б) изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда;

в) описание на: разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики на сградата, характерни геометрични размери, необходими за изчисленията по методиката съгласно приложение № 3, обща дебелина на ограждащите конструкции и елементи, в т.ч. дебелини и топлофизични характеристики на отделните слоеве (строителни продукти, материали) на ограждащите конструкции, архитектурно-строителни детайли на ограждащите конструкции и елементи;

г) топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти;

д) описание на проектираните системи за отопляване/охлаждане и вентилация на сградата, както и на техническите им характеристики;

е) режими на обитаване на сградата, отоплявани зони, охлаждани зони, брой на обитателите;

ж) консуматорите на енергия и приетите проектни функционални режими по групи технически уреди и системи;

з) изчислени показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата;

и) изчислени показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопляване, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди;

й) изчислени показатели за годишния разход на енергия по чл. 4, характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло, в т.ч. годишна потребна енергия за отопление, за охлаждане, за вентилация, за битово горещо водоснабдяване;

к) други специфични условия, влияещи на енергийното потребление на проектираната сграда.

(2) При изчисляване на показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи, за постигане на нормативните изисквания за топлосъхранение топлоизолацията на ограждащите конструкции се оценява и/или оразмерява в зависимост от спецификата на строителната конструкция и изискванията на тази наредба и на действащите нормативни актове към момента на оценката.

(3) Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект се разработва от проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите „Архитектурна”, „Конструктивна”, „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации” на инвестиционния проект за конкретната сграда.

Чл. 27а. (Нов, ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.

(2) Оценката за съответствие по ал. 1 включва:

1. преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;

2. проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал.viagra online 2 ЗЕЕ;

3. сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 за съответствие с референтната стойност за същата сграда;

4. проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност” с останалите части на проекта.

(3) Оценката по ал. 1 се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.

От друга страна в Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати, чл.17, глава 4 е записано:

” Чл. 17. (1) При изпълнение на условията, определени с ал. 2 и 3, сертификатите за енергийни характеристики се издават с категория “А” или категория “Б”.

(2) Категория “А” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г:

1. със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “В”, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или

2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “С”, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(3) Категория “Б” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г.:

1. въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “С” , със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или

2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “D”, със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(4) Сертификат с категория се издава след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки.

(5) Класовете на енергопотребление са определените в наредбата по чл. 15, ал.

3 ЗЕЕ за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

(6) Срокът на валидност на сертификата, издаден с категория “А” или “Б”, започва да тече от началото на годината, следваща годината на издаване на сертификата.” .

От това излиза, че от една страна при реконструкция, основен ремонт, основно обновяване и преустройство, трябва да се следват изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, а в цитираната по-горе Наредба се правят сравнителни анализи, съгласно действащите норми към датата на въвеждане в експлоатация на сградата и нормите на извършване на обследването, и действащите норми към момента на извършване на обследването, т.е. от една страна за да бъде оценен положително един проект, той трябва да отговаря на действащите към момента норми(съгласно Наредба 7), откъдето излиза, че сертификат за съществуващ строеж не може да бъде различен от категория “А”, а от друга страна съглано Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати  категориите могат да бъдат от “А” до “Д” в зависимост от датата на въвеждане в експлоатация.

С промените в нормативната уредба дейността на консултанта по строителен надзор става неразривно свързана с дейността на лицата, които извършват обследване за енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийната ефективност, което е още по-видно от последните изменения на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, с която ще Ви запознаем в следващия материал.