Договор за строителен надзор с Община Криводол

Договор за строителен надзор с Община Криводол

На 06.06.2011г. между фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и ОБЩИНА КРИВОДОЛ на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и въз основа на Решение №250/29.04.2011г. на Кмета на Община Криводол за определяне на изпълнител,  се сключи договор за “Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: ,,Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев”

В изпълнение на възложената обществена поръчка, ще се осъществи Строителен надзор на  строително-монтажни работи, обхващащи обновяване на съществуващата сграда със съблекалните,трибуните и спортната зала,построяване на нова административно – битова сграда с козирка над новите трибуни,открити трибуни към ул.”Освобождение”, мелиорации на тревната настилка на футболното игрище,външна водопроводна и канална връзка на новата и съществуваща сграда,вертикална планировка,ограда и тротоари.

В резултат на изпълнените дейности ще се обновят  и ще бъдат възстановени пътната настилка и тротоарните площи.

Реконструкцията на стадиона включва строителството на нова сграда и ремонт на съществуващата спортна база на два етапа. Строителната площадка се намира в района на градския стадион и се състои от :

Изграждане на I етап  на нова административно битова сграда с козирка в груб строеж и  ремонт на съществуващата сграда в сектор „А” по всички части и специалности.

Изграждането на  I I етап  включва нова административно битова сграда с козирка по АС част-довършителни работи, трибуни и стълби пред нея, същаствуваща сграда в сектор „А” – трибуни и стълбите към тях .  След това се изгражда външна водопроводна връзка и битов канал за новата сграда  с външна връзка ф 300 и шест броя ревизионни шахти., вертикална планировка , мелиорации , генерален план и ограда.

Основни задачи при изпълнението на Строителния надзор са:

1.1.      Координация на строителния процес до предаване на строежа и строителната документация от строителя на възложителя и въвеждане обекта в експлоатация

1.2.      Относно ЗУТ и актовете по Прилагането му:

1.2.1. Законосъобразно започване на строежа;

1.2.2.  Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.2.3.  Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

1.2.4. ( изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г.) спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.2.5.  Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.2.6.  (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

1.2.7.  (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

1.2.8.  (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) оценката за енергийна ефективност.

1.2.9. Осигуряването на надзор по съответните части на техническите спецификации на обекта по време на изпълнение на строително монтажните дейности;

1.2.10. Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр.72/2003) по време на СМР;

1.2.11.  Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр.37/2004);

1.2.12.  Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

1.2.13.  Съставяне на констативен акт след завършване на СМР съвместно с Възложителя и Изпълнителя, с който се удостоверява, че обектът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената документация, изискванията към строежа и условията на договора. С този констативен акт строежа се предава от Изпълнителя на Възложителя;

1.2.14.  Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на обекта в експлоатация след завършване на СМР;

1.2.15. Изготвяне на Технически и Енергийни паспорти. Ще се изготвят след приключване на строителството и изготвяне и подписване от участниците в строителството на Акт образец 15- Акт за установяване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация и предаването му от Строителя на Възложителя.

1.3.      Други дейности залегнали в техническото задание и проекта на договор са:

1.3.1. Проверка на представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено спрямо изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и стойностно – проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените показатели, по които се е извършило ценообразуването;

1.3.2. Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

1.3.3. Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;

1.3.4. Обсъждане с Изпълнителя на СМР възникналите проблеми в тази връзка и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок;

1.3.5. Да изисква от Изпълнителя изготвянето на документация за текущите строително-монтажни работи;

1.3.6. Подписване на изготвената документация заедно с Изпълнителя и представянето и на съответните органи съгласно изискванията;

1.3.7. Внасяне на документацията за безсрочно съхранение на органа, издал Разрешението за строеж в необходимия обем;

1.3.8. Представяне на Възложителя пред всички контролни органи. Тази дейност ще се извърши основно в заключителния етап във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация, искане за назначаване на ДПК и конкретизиране на членове на комисията от съответните служби за изготвяне на Акт образец 16.