Договор за строителен надзор – Община Лом

Договор за строителен надзор – Община Лом
stroitelen nadzor na obekti

І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом

На 28.01. 2011г. беше подписан Договор между “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД и Община Лом  за Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”.

“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

При Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности  на проекта и след подписването на Договора, по важните задължения на СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД  са:

  • Да упражнява пълен строителен надзор при извършване на СМР.
  • Да изготвя доклади за съответствието на инвестиционните проекти, съгласно чл.142 от Закона за устройство на територията.
  • Да приема и подписва всички документи, протоколи и актове, свързани с установяване на количеството и качеството на извършените СМР на посочения обект.
  • Да проверява сертификатите на доставените материали, конструкции, детайли и оборудване, да установява състоянието им на обекта и да разрешава използването на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите
  • Да осъществява контрол на влаганите в строежа строителни продукти.
  • Да изготвя своевременно  и да подписва всички актове и протоколи, по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение.
  • След приключване на строително-монтажните работи да изготви окончателния доклад и всички други документи, необходими за приемане и въвеждане в експлоатация на обектите и да ги представи пред съответния компетентен орган съгласно законодателството.
  • Да организира приемането на строежа от компетентния орган  във възможно най-кратък срок след подписване на образец Акт 15 и получаване на всички становища.
  • Да състави технически паспорт на обектите.

Източник снимка: http://www.school1-lom.org