Още един договор по закона за обществени поръчки, с който се гордеем


След проведена процедура по Закона за обществени поръчки, Синко инженеринг сключи Договор с община Мездра с предмет: „Упражняване на  строителен надзор при изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”.

По проекта е предвидено да се финансира:

1.1.             Република България, Община Мездра, гр. Мездра в УПИ І, кв. 29 – защитено жилище с площ на имота 824,2 м2, застроена площ/ЗП/ – 189,6 м2, разгъната застроена площ/РЗП/ – 334,3 м2 и озеленяване – 70%.

1.2.             Република България, Община Мездра, землище на с. Крета в ПИ 000026– защитено жилище с площ на имота 824,2 м2, застроена площ/ЗП/ – 171,4 м2, разгъната застроена площ/РЗП/ – 330,8 м2 и озеленяване – 65%.

1.3.             Република България, Община Мездра, гр. Мездра в УПИ І, кв. 1 – център за настаняване от семеен тип с площ на имота 2154,8 м2, застроена площ (ЗП) – 538,1 м2, разгъната застроена площ (РЗП) – 538,1 м2 и озеленяване – 60%.

1.4.             Република България, Община Мездра, гр. Мездра в УПИ І, кв. 17 – център за настаняване от семеен тип с площ на имота 2540 м2, застроена площ/ЗП/ – 549,5 м2, разгъната застроена площ/РЗП/ – 549,5 м2 и озеленяване – 65%.

            С изграждането се цели сирачетата да живеят до пълнолетие в домашни условия, които максимално да се доближават до семейна среда.

Общата стойност на проекта е малко над 2 млн. лева

 

 

Източник снимки: http://mezdra.bg