Дейности по организацията на строителния надзор /част 3/

stroitelen nadzor na sgradaДруги дейности които консултанта изпълнява по време на строителния надзор са:

-Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол, а именно:

 -Проверка на представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено спрямо изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и стойностно – проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените показатели, по които се е извършило ценообразуването;

Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр.72/2003) по време на СМР;

Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр.37/2004);

Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

Осигуряването на надзор по съответните части на техническите спецификации на обекта по време на изпълнение на строително монтажните дейности;

Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;

Обсъждане с Изпълнителя на СМР възникналите проблеми в тази връзка и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок;

-Да изисква от Изпълнителя изготвянето на документация за текущите строително-монтажни работи;

Подписване на изготвената документация заедно с Изпълнителя и представянето и на съответните органи съгласно изискванията;

Внасяне на документацията за безсрочно съхранение на органа, издал Разрешението за строеж в необходимия обем;

Съставяне на констативен акт след завършване на СМР съвместно с Възложителя и Изпълнителя, с който се удостоверява, че обектът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената документация, изискванията към строежа и условията на договора. С този констативен акт строежа се предава от Изпълнителя на Възложителя;

Съставяне на окончателен доклад и документ от АГКК, съгласно изискванията на ЗКИР за въвеждане на обекта в експлоатация след завършване на СМР;

Представяне на Възложителя пред всички контролни органи. Тази дейност ще се извърши основно в заключителния етап във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация, искане за назначаване на ДПК и конкретизиране на членове на комисията от съответните служби за изготвяне на Акт образец 16.

Изготвяне на Технически и Енергийни паспорти. Ще се изготвят след приключване на строителството и изготвяне и подписване от участниците в строителството на Акт образец 15- Акт за установяване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация и предаването му от Строителя на Възложителя.