Posts by: admin

Още един договор по закона за обществени поръчки, с който се гордеем

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки, Синко инженеринг сключи Договор с община Мездра с предмет: „Упражняване на  строителен надзор при изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”. По проекта е предвидено да се финансира: 1.1.             Република България,…Още по темата →

ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ !!!

„Синко Инженеринг“ АД е партньор в сдружение:  “Луис бергер – Енвироплан – Контпас – Синко -Инженеринг“ в участие в обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І:(1) „Реконструкция на водопроводната и…Още по темата →

Приключи сключения Договор с община Левски за осъществяване на строителен надзор

На 10.12.2012 г. „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД приключи сключения Договор с община Левски за „Осъществяване на строителен надзор на обект “Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица “Патриарх Евтимий” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. „Райко Даскалов” в гр. Левски, община Левски”, снимки от предишния мейл. Изпълниха се следните строително монтажни работи: Част отводняване: Изпълнени…Още по темата →

Договор между „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и община Козлодуй

  На 09.11.2012 г. между „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, като под изпълнител и община Козлодуй се сключи Договор за: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на главни и второстепенни канализационни колектори, строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Козлодуй, обл. Враца” и на обект: „Строително-монтажни работи по доизграждане на…Още по темата →

Изграждането на Развлекателен парк Леденика

На 28.08.2012г. „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД сключи Договор с община ВРАЦА Договор за услуга с предмет:  изпълнява строителен надзор по изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвя технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., както и контролира, отчита и удостоверява  вида, количествата и стойността на извършените СМР на обект: « Изграждането на Развлекателен парк Леденика» Ще се…Още по темата →