Административни сведения

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

 

1. Фирма : „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

2.Юридически статут: Акционерно дружество

3. Лице за контактиинж. Стефан Попов – Изпълнителен Директор,

4. Седалище на фирмата:

адрес: гр. София , район Сердика, кв. Банишора, ул. „Струга” № 20

тел./факс: (02) 831 04 01; мобилни: 0889 514 168; 0888 223 760

e-mail: sinkoeng@abv.bg; office@nadzor-sinkoeng.com

5.„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е фирма с предмет на дейност инженеринг, в т.ч. проучвателна, проектантска, консултантска, контролна, надзорна и други дейности от инвестиционния процес по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки. Дружеството притежава Лиценз №ЛК–000082/25.06.2004г., издаден от МРРБ и валиден до 25.06.2014г., въз основа на който извършва оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражнява строителен надзор по време на строителството чрез технически правоспособните физически лица по различните специалности от Списъка, неразделна част от Лиценза.