Archive for November, 2014

Технически паспорти съгласно Закона за устройство на територията

СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ АД извърши обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти на територията на гр. Добрич. През 2014 година беше спечелен конкурс за изпълнение на консултантска услуга от Синко Инженеринг АД с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова…Още по темата →