Archive for January, 2013

Още една прекрасна възможност по Оперативна Програма Конкурентноспособност

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки беще избран Асистент, който да подпомага одобрението на проекти по Оперативна Програма Конкурентноспособност енергийна ефективност и зелена икономика. С това ще се улесни максимално и ще доведе до бързо разглеждане на подадените заявления Оперативна Програма Конкурентноспособност енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската…Още по темата →

Още един договор по закона за обществени поръчки, с който се гордеем

След проведена процедура по Закона за обществени поръчки, Синко инженеринг сключи Договор с община Мездра с предмет: „Упражняване на  строителен надзор при изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”. По проекта е предвидено да се финансира: 1.1.             Република България,…Още по темата →

ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ !!!

„Синко Инженеринг“ АД е партньор в сдружение:  “Луис бергер – Енвироплан – Контпас – Синко -Инженеринг“ в участие в обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І:(1) „Реконструкция на водопроводната и…Още по темата →

Приключи сключения Договор с община Левски за осъществяване на строителен надзор

На 10.12.2012 г. „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД приключи сключения Договор с община Левски за „Осъществяване на строителен надзор на обект “Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица “Патриарх Евтимий” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. „Райко Даскалов” в гр. Левски, община Левски”, снимки от предишния мейл. Изпълниха се следните строително монтажни работи: Част отводняване: Изпълнени…Още по темата →

Договор между „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и община Козлодуй

  На 09.11.2012 г. между „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, като под изпълнител и община Козлодуй се сключи Договор за: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на главни и второстепенни канализационни колектори, строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Козлодуй, обл. Враца” и на обект: „Строително-монтажни работи по доизграждане на…Още по темата →

12