Archive for September, 2010

Обществени поръчки за строителен надзор

В следващите няколко статии ще анализираме подхода и начините на определяне на минималните изисквания (документи за подбор) на обществени поръчки, услуги (строителен надзор) в инфраструктурни проекти: 1. Воден цикъл – гр. Враца (прогнозна стойност за СН 5,9млн. лева – срок: 60 месеца 2. Воден цикъл – гр. Габрово – прогнозна стойност за СН 5,54млн. лева – срок: 60 месеца 3….Още по темата →

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

Консултантски услуги и строителен надзор в селище от затворен тип

ОБЕКТ: Консултантски услуги и строителен надзор  в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС”   Строителният надзор и консултански услуги по време на строителството на строеж: “Жилищна сграда “А”, „Б”, „В” в селище от затворен тип – „Селище КОМАНС” се изпълни от фирма “СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ”АД. Строежът на селището е ІV – та категория, съгласно чл.137, т.4, буква „б” от ЗУТ…Още по темата →

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

Строителен надзор на строеж: “Католическа църква”

В поредица от няколко публикации ще направим кратко представяне с описание и снимков материал  на основни обекти, на които „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е изпълнявала строителен надзор и консултантски услуги ОБЕКТ:     Строителен надзор и координиране на строителния процес на строеж: “Католическа църква, подземни гаражи, енорийски дом, трафопост, аб. Станция, кабели СрН, НН и външни ВиК връзки.  Сложен обект, с много архитектурни…Още по темата →

Дейности по организацията на строителния надзор /част 3/

Други дейности които консултанта изпълнява по време на строителния надзор са: -Изпълняване на функциите на инвеститорски контрол, а именно:  -Проверка на представените количествено стойностни сметки изготвени от строителя, количествено спрямо изготвените и подписани Актове за скрити работи (Акт образец 12) и проектната документация и стойностно – проверка с офертното предложение на Строителя, както и съпоставка с фирмените показатели, по които…Още по темата →

Упражняване на строителен надзор /част 2/

Основните функции и отговорности на консултанта – Строителен надзор са залегнали в чл. 168 от ЗУТ, а именно: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; 4. (изм. – ДВ, бр. 65 от…Още по темата →