Приключи сключения Договор с община Левски за осъществяване на строителен надзор

На 10.12.2012 г. „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД приключи сключения Договор с община Левски за „Осъществяване на строителен надзор на обект “Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица “Патриарх Евтимий” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. „Райко Даскалов” в гр. Левски, община Левски”, снимки от предишния мейл.

Изпълниха се следните строително монтажни работи:

Част отводняване: Изпълнени са 34 улични оттока на характерни места, съгласно проекта и заповедите в заповедната книга на обекта. Същите са заснети и са показани в част 2.4. от приложение 1 от Акт образец 15. Изпълнени са от чугунени решетки, бетонови пръстени Ф4 00 и са заустени в уличната канализация чрез ПЕHD полиетиленова тръба ф 200.

Част Пътна: Изцяло е отстранена пътната конструкция съгласно проекта. Отстранени са пътните бордюри и са депонирани на място посочено от Възложителя. Направени са съответните протоколи за изпитване на земна основа. Изпълнена е нова трошенокаменна конструкция от два пласта ,за която са представени съответните протоколи. Монтирани са нови бордюри с размери15/25/50 см. на бетонова основа. Изпълнен е един пласт битумизирана баластра от 5 см., и един пласт плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. Между тях е положен битумен разлив.

Част Тротоарна настилка: Изцяло са отстранени старите тротоарни плочки и са депонирани на място посочено от Възложителя. Изпълнена е на места подложка  от уплътнена трошенокамеена настилка, където е необходимо. Монтирани са градински бордюри 8/16/50 см. на бетонова основа. Изпълнена е пясъчна подложка от 10 см. Монтирани са нови тротоарни плочки на циментопясъчна фуга. Изпълнени са подходи към УПИ, с бетонов разтвор В15 армиран с мрежа.