„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД въведе обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015.

Качеството е основен фактор в работата на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. То предопределя реализирането на фирмените услуги с необходимите характеристики, без недостатъци и забележки от страна на клиентите…
През Септември 2016 г. в „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД бе въведена обновената система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015. Инвестирайки в системи по управление на качеството, ние се стремим да постигнем пълна удовлетвореност от нашите клиенти при ползване на нашите услуги. Пълния текст на „Декларация на ръководството на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за политиката по качество“ може да намерите по долу:

—————————————————————————————————————————————

Декларация на ръководството на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за  политиката по качество

 

Редакция: 01.08.2016г.

Качеството е основен фактор в работата на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. То предопределя реализирането на фирмените услуги с необходимите характеристики, без недостатъци и забележки от страна на клиентите.

Нашето желание е да удовлетворяваме потребностите и очакванията на клиентите ни, свързани с осъществяване на Консултантска дейност в инвестиционния процес – Проектиране и строителство; Упражняване на строителен надзор; Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти; Изготвяне на технически паспорти; Извършване на обследване за енергийна ефективност.

Политиката по качество е с основни  насоки като:

 • Индивидуален подход към всеки Клиент – всестранен анализ на потребностите на всеки Клиент с цел по-пълно удовлетворяване на неговите потребности и интереси;
 • Устойчиви контакти с проектантите и изпълнителите на инвестиционните обекти;
 • Максимална близост до обекта – непрекъснат и своевременен контрол на всеки етап от изграждането на обекта;
 • Бързо, своевременно и качествено изготвяне на актовете и документацията по СН;
 • Създаване на безопасни условия за труд в контролираните обекти;
 • Бързо, своевременно и точно изготвяне на доклади по програма ENSI за обследване за енергийна ефективност и получаване на сертификат за обекта

Пред уважаваните от нас клиенти ние декларираме нашата готовност за гаранция на показателите по качество, залегнали в съответните договорни отношения, както и в националните и международни нормативи.

Ръководният екип на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД разработи и формулира своята обща политика по качеството като част от цялостната политика на фирмата. По въпросите на качеството целта на ръководството на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е да проявява разбиране, да осъществява и поддържа политиката на фирмата за осигуряване и контрол на качеството и удовлетворяване изискванията на клиентите.

Изисквам усилията на всеки служител и подпизпълнител във фирмата да са насочени към максимално приемане и осъществяване на тази политика. Това ще доведе до повишаване на професионалната квалификация, до спестяване на  време и средства, до постигане на още по-висока конкурентоспособност при постоянно подобряване на системата за управление на качеството.

Постигането на нашите цели за растеж, рентабилност и качество ще създаде необходимата обстановка и нужните икономически средства за задоволяване на интересите и потребностите на нашия персонал, клиентите и на всички, свързани по някакъв начин с фирмата лица.

За осъществяване политиката по управление на качеството ръководството на „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД следва принципите, заложени в ISO 9001:2015 и следните фирмени ръководни принципи:

 • Делегиране на права на всеки служител и насърчаване за вземане на самостоятелни решения, в границите на неговите правомощия;
 • Да не допусне нито един изгубен ден или забавяне на изграждането и пускането на обекта в експлоатация по вина на фирмата;
 • Мотивиране на персонала, чрез осигуряване на висока квалификация и непрекъснато професионално усъвършенстване, отговарящо на изискванията на консултантския пазар;
 • Осъществяване на консултантските услуги и взаимодействие със заинтересованите страни при стриктно съблюдаване от всички служители на етичните и морални норми на поведение;
 • Създаване на безопасни условия за труд в контролираните обекти;

 

Гр. София

Изпълнителен директор:

Стефан Попов