ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – Строителен надзор (supervision) Воден Цикъл Добрич

След статията ни от 04.01.2013г. „ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ !!!“, продължаваме своя коментар по темата.

Вече имаме решение по коментираната обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич- Фаза І: (1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Добрич”- Етап 1; (2) „Реконструкция и разширение на ПСОВ Добрич”.

Обжалват двама участника в процедурата:

Обединение „Свеко- Водоканалпроект”, гр. София и

Обединение „Рутекс- Про Консулт ЛД”, гр. София

и двете жалби са процесуално допустими, със същността им може да се запознаете на следния линк.

КЗК установява нарушения в самото обявление и документациите към него, с което обосновава жалбата си Обединение „Рутекс- Про Консулт ЛД”, гр. София. Рутекс- Про Консулт ЛД”. То е констатирало, че има несъответствие в представената от Възложителя „екселска“ таблица на оптичен носител и  формулите заложени в нея са грешни, но съгласно разпоредбите на ЗОП и изискванията на Възложителя, участникът следва да се придържа сътиктно към документацията за участие, в противен случай същия ще бъде отстранен от процедурата. Съвсем очевидната формална грешка е коригирана от останалите участници. Те не са отстранени. Решението на Комисията за защита на конкуренцията е следното:

Въз основа на извършения фактически и правен анализ и на основание чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 122г, ал.9 от ЗОП,

Комисията

Р Е Ш И :

1. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № Р-105/20.11.2012г. На кмета на община Добрич за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич- Фаза І: (1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Добрич”- Етап 1; (2) „Реконструкция и разширение на ПСОВ Добрич”;

2. ВРЪЩА преписката на възложителя за прекратяване на процедурата;

3. ВЪЗЛАГА на Детелина Николова -кмет на общ. Добрич, със седалище: гр. Добрич, ул. „България” № 12 направените по производството разноски от Обединение „Рутекс- Про Консулт ЛД”, в размер на 1700 (хиляда и седемстотин) лева.

4. ВЪЗЛАГА на Детелина Николова – кмет на общ. Добрич, със седалище: гр. Добрич, ул. „България” № 12 направените по производството разноски от Обединение „Свеко- Водоканалпроект”, в размер на 1700 лв. (хиляда и седемстотин) лева.

Мога да изразя мнението си, че изобщо не съм очаквал такова решение на този етап тъй като процедурите на етап обявление подлежат на контрол и обжалване и след изтичане на съответните срокове, стават окончателни административни актове. Все пак е добре, че на този етап самото възлагане е спряно поради изложените от мен в първата част на тази статия причини. Все пак трябва да изчакаме последната инстанция ВАС, но не следва по този начин да се забавят изпълнения на проекти с европейско финансиране, само за да  се постигне един участник да е с едни гърди напред………………….?!